۱۳۹۴ فروردین ۱۱, سه‌شنبه

یک آوا و بسا صدا: ١١ - ترانه ی شانه


 ١ - - اجرا: پوران
https://www.youtube.com/watch?v=lbtjf2YlFzQ
٢ - اجرا: ویگن و پوران
https://www.youtube.com/watch?v=49fGHj12FUs
٣ - اجرا: ریتا خواننده ایرانی اسراییلی
https://www.youtube.com/watch?v=JY_G_B4q6qM
٤ - اجرا: خواننده ی ایرانی ناشناس
https://www.youtube.com/watch?v=All-6RmKz5I
۵ - ترانه ی شانه به زبان انگلیسی -  اجرا:خواننده ی ناشناس خارجی
 https://www.youtube.com/watch?v=83wkNlcb9jw

تهیه و تدوین :
دکتر منوچهر سعادت نوری
One Song & Many Voices (Pt 11): Shaaneh/ Comb
Abstract:Performed by Pouran/ Performed by Vigen and Pouran/ Performed by Rita, Iranian-Israeli Singer.../ Song for a Comb - Finalist of Tropfest Australia 2009
Collected & prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/one-song-amp-many-voices-pt-11-shaaneh-comb-48410
خش های پیشین مجموعه ی یک آوا و بسا صدا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_20.html