۱۳۹۳ تیر ۲۶, پنجشنبه

Some Verses on "Stay" as related to Politics, Religion, History and Love: In English and Persian Languages When times are rough/ You think you can't stay strong,
You say you've had enough/ But I say that you are wrong,
You say you can't take it/ You say you've fought to long,
But I say that you'll make it/ Cause I know that you're strong,
You have to fight on/ If I am what you need,
Then I will help you stay strong,
Cause Im here for you indeed
ALWAYS stay strong/ And ALWAYS fight on: Chiara
http://m.wattpad.com/11618853?m=1

 Overcome this mistake, they say/ You can do it, believe in yourself
Cause some day your going places/ Just stay strong, and believe in yourself.
But what about when you/ Haven't been strong in awhile
What about when you/ Struggle pasting on a fake smile
You close your eyes and ignore the self review/ Cause if it was up to you, you'd be in exile
Wish you could take all the mistakes and undo/ And you don't know how to go another mile
And they tell you to stay strong/ They tell you to rely
On a non-existent source of strength/ They tell you you'll get by
If you just believe in your strength/ So of course you drown in the sky
Cause you don't have any strength/ So you close your eyes and start to cry
Cause they told you to stay strong/ So close your eye, and fall into
The loving arms, which are open for you/ Even when you haven't got a clue
They'll give you the strength you need to get through
Peace flowing through your vains, it's true/ Just close your eyes and fall into
These loving arms, here for you/ And they'll help you to stay strong: M. J. Silver
http://hellopoetry.com/poem/627978/stay-strong/

 Why do I stay when I want to go?/ Is it because I have hope?
Or maybe it is because I don't want to be alone.
I stay and all I do is complain.
Complain that I might be going insane.
Insane of the thought that it might be my fault.
But who is to blame?/ Is it me or is it him?
Neither one of us will go/ Although we know we must go
All we do is ignore the pain/ Of all the words we exchange... : Unknown
http://www.familyfriendpoems.com/poem/but-why-do-i-stay

 I love you very much, can't you see?
When I'm not with you, I can't be me.
Let's stay together until we die.
And when we die together there we lie.
With us, our love will never end.
No one could come between us,
So we will never have to mend.
Our souls were always meant to be.
We're the perfect couple can't you see?
There will be no... What Where Who?
We're at the church, and there we say "I Do": Tiffany
http://www.short-love-poem.com/iloveyou5.html

من ماندم : در زنجیری از سروده ها

کنارِ نعشِ خسرو آسیابان ماند وُ من ماندم
به دشتِ خاطرم گرگ بیابان ماند وُ من ماندم ...
به شوقِ دیدن رنگین کمانِ سبزِ آزادی
کنارِ نعشِ خسرو آسیابان ماند وُ من ماندم: فتح اله شکیبایی
 تو رفتی، آسمان بی ماه و اختر ماند و من ماندم
صدایم در سکوت شب شناور ماند و من ماندم...
ففس در سینه سنگین است اینجا با غم غربت
شب وتنهایی وبی همزبانی ماند ومن ماندم : باران 
بهاران با ادا چون دلبران دامن كشان بگذشت
زمستان با رداي برف سنگين ماند و من ماندم: ناشناس
 به یاد هجر آن دلبر، به لب جان ماند و من ماندم
هزاران شیون و فریاد و افغان ماند و من ماندم...
که در آن، دیدن رخسار آن دلدار دیرین را
سفارش ها به صبرِ اهل ایمان ماند و من ماندم: کاوه جوادی
 به دشت كربلا، جمعی پريشان ماند و من ماندم
فراز نيزه‌ها، آوای قرآن ماند و من ماندم
من غارت‌زده خسته، ز هر سو راه من بسته
ز ياران خيمه‌ها خالی، بيابان ماند و من ماندم ... : حسان
 دریغا، حیرتا، دردا، جوانی رفت و من ماندم
چه درداتر‫‬، دریغاتر‬، که بیرون از وطن ماندم...
ملامتگوی بی دردا‫‬، چه افزائی به درد من
مکافاتم همین کافی، که با تو هموطن ماندم: هادی خرسندی
بیشتر : http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/07/blog-post_17.html

فضای بغض و خشم باد و توفان ماند و من ماندم/ سکوت سرد وحشت در زمستان ماند و من ماندم
به شوق کوی آزادی روان گشتند مرد و زن/ ولی طوق اسا رت بر گریبان ماند و من ماندم
چه بی سامان شد و ویران ، سرای بابک و ساسان/ شبیخون خزان ها در بهاران ماند و من ماندم
به خاموشی فتاد آن شیهه ی اسبان اسکندر / و تازی رفت و اما باز ایران ماند و من ماندم
شکیبایی غزل سر داد و بس نیکو پیام آورد/ "کنار نعش خسرو ، آسیابان ماند و من ماندم"
بسا آزادگان نابود و یا در چنگ استبداد/ فضای بغض و خشم باد و توفان ماند و من ماندم
طلوع صبح زرین رهایی را خلافی نیست/ نگاه یک جهان بر آن دیاران ماند و من ماندم
دکتر منوچهر سعادت نوری
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/07/blog-post_15.html

گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/07/some-verses-on-stay-as-related-to.html