۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه

یک آوا و بسا صدا: ۲۰ - ترانه ی آمد اما1 - ترانه ی آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود - اجرا: هایده
https://www.youtube.com/watch?v=V6fayN7l6Qo
٢ - ترانه ی آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود - اجرا: غلامحسین بنان
https://www.youtube.com/watch?v=VLsHtP8Y-nU
٣ - ترانه ی آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود - اجرا: الهه
https://www.youtube.com/watch?v=KLBg5Ycho8E
٤ - ترانه ی آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود - اجرای دیگری از: بنان
https://www.youtube.com/watch?v=gr4h1c1btbM
۵ - ترانه ی آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود - اجرای دیگری از: هایده
https://www.youtube.com/watch?v=YlMC0Wci1Ik
متن ترانه
آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود
چشم خواب‌ آلوده‌اش را مستی رویا نبود
نقش عشق و آرزو از چهره‌ی دل شسته بود
عکس شیدایی در آن آیینه‌ی سیما نبود/ مست و بی‌پروا نبود
لب همان لب بود اما بوسه‌اش گرمی نداشت
دل همان دل بود اما مست و بی‌پروا نبود
در دل بیزار خود جز بیم رسوایی نداشت
گر چه روزی همنشین جز با من رسوا نبود
در نگاه سرد او غوغای دل خاموش بود
برق چشمش را نشان از آتش سودا نبود
دیدم آن چشم درخشان را ولی در این صدف
گوهر اشکی که من می‌خواستم پیدا نبود
برلب لرزان من فریاد دل خاموش شد
آخر آن تنها امید جان من تنها نبود; ابوالحسن ورزی
آهنگساز :همایون خرم

تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
One Song and Many Voices (Pt 20): Aamad ammaa/ He came but
Collected and Prepared By
Manouchehr Saadat Noury, PhD