۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

=== La Vie en Rose: in French, English, and Persian ===

 "La Vie en Rose” has been considered as the signature song of the French singer and song composer, Edith Piaf (1915-1963), and it was originally recorded on October 9, 1946.
http://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U
 “La Vie en Rose” means Life through Rose-Colored Glasses or literally as the Life in Pink (in Persian: Baaleh-e-Hassti Dar Haaleh-e-Soorati). In 1958, a part of “La Vie en Rose” was translated in English by Mack David, aka Mack Davis (1912-1993) and it was firstly recorded by Louis Armstsrong in 1962. Louis Armstsrong (1900-1971) was an American trumpeter and composer and the King of the New Orlean Jazz Style.
http://www.youtube.com/watch?v=4yKEYexUGOQ
 The same English version composed by Mack David was then recorded by American movie actor, Jack Nicholson, in the movie of “Something Gotta Give” which was released in 2003.
 In this article, the French and the English versions of “La Vie en Rose” as documented by reliable sources are cited and the Persian version (a free translation) of the song as composed by this author is presented.

THE SONG OF “LA VIE EN ROSE” IN FRENCH & ENGLISH
Here are the texts of the song of “La Vie en Rose” as composed in French by Edith Piaf and in English by Mack David respectively:
IN FRENCH
 Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose,
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours,
Et ça me fait quelque chose
Il est entré dans mon cœur,
Une part de bonheur
Dont je connais la cause,
C'est lui pour moi,
Moi pour lui dans la vie
Il me l'a dit, l'a juré
Pour la vie.
Et dès que je l'aperçois
Alors je sens en moi
Mon cœur qui bat.
Des nuits d'amour à plus finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Des ennuis, des chagrins s'effacent
Heureux, heureux à en mourir
 IN ENGLISH
 Hold me close and hold me fast,
This magic spell you cast,
This is La Vie En Rose.
When you kiss me, Heaven sighs,
And though I close my eyes,
I see La Vie En Rose.
When you press me to your heart,
I am in a world apart,
A world where roses bloom;
And when you speak, angels sing from above;
Every day words seem to turn into love songs.
Give your heart and soul to me
And life will always be
La Vie En Rose
.
 THE PERSIAN VERSION OF THE SONG OF “LA VIE EN ROSE” 
On the basis of the English translation of “La Vie En Rose” by Mack David, this author has composed the song in Persian as follows

باله ی هستی در هاله ی گل سرخ
 
مرا در آغوش گیر ، تنگ و جانانه
گرم و بی صبرانه ، ای زیبا گلچهره ی زمانه
بنگر به گلزار و به غنچه ها
به غنچه های گل سرخ
بنگر چگونه هرغنچه جان می گیرد
و از شمیم هستی سرشار می شود
این جلوه های زندگی است
که آرام آرام پدیدار می شود
 آنگاه که با بوسه ای مرا مدهوش می کنی
گلزار بهشت است که نمودار می شود
من باله ی هستی را
در هاله ی گل سرخ می بینم
گرچه پلک ها را نگشوده ام
اما در هر گوشه و سوی دیده ام
غنچه های گل سرخ است
که آ شکار می شود
 آن لحظه که مرا به سینه میافشاری
هر پاره ی روح و جانم را
به کهکشان عشق می سپاری
و همزمان ، با آنچه بر زبان آری
فرشتگان ، در اوج آسمان پرواز می کنند
گویی با هزاران نیرو و توان
سرود همبستگی ساز می کنند
و این موج عشق است که رهسپار می شود
 من باله ی هستی را
در هاله ی گل سرخ می بینم
بنگر به گلزار و به غنچه ها
به غنچه های گل سرخ
بنگر چگونه هرغنچه جان می گیرد
و از شمیم هستی سرشار می شود
این جلوه های زندگی است
که آرام آرام پدیدار می شود

دکتر منوچهر سعا دت نوری