۱۳۹۲ اسفند ۱۴, چهارشنبه

About International Women's Day: in English & Persian

 International Women's Day, originally called International Working Women's Day, is marked on March 8 every year. In different regions the focus of the celebrations ranges from general celebration of respect, appreciation and love towards women to a celebration for women's economic, political, and social achievements. Started as a Socialist political event, the holiday blended in the culture of many countries, primarily Eastern Europe, Russia, and the former Soviet bloc. In some regions, the day lost its political flavor, and became simply an occasion for men to express their love for women in a way somewhat similar to a mixture of Mother's Day and Valentine's Day. In other regions, however, the political and human rights theme designated by the United Nations runs strong, and political and social awareness of the struggles of women worldwide are brought out and examined in a hopeful manner. This is a day which some people celebrate by wearing purple ribbons... The UN theme for International Women's Day 2014 is "Equality for Women is Progress for All".
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Women's_Day

International Women's Day has been observed since the 1900s to promote equal rights amongst women. On this International Women's Day, it's important to acknowledge how far the women's rights movement has come, and also address that there are still many more issues that require equality. In our humble opinion, International Women's Day stands for more than equality for women, but equality for all so that no gender, or subgroup of any kind, has to feel prejudiced and descriminated against. To celebrate International Women's Day, we've compiled 15 quotes by men and women about women, and we've compiled 15 messages you can send to an inspirational woman in your life.
http://www.latintimes.com/international-womens-day-quotes-30-inspirational-sayings-gender-equality-157373

روز جهانی زنان هر ساله در ۸ مارس برگزار می‌شود. این روز، روز بزرگِ برپایی جشن‌هایی برای زنان در کل جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائهٔ عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است. این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد (در درجه اول اروپای شرقی، روسیه و شوروی سابق). روز جهانی زنان در بسیاری از مناطق رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان بیان کنند (چیزی شبیه به روز مادر و روز ولنتاین). با این حال در مناطقی دیگر (مانند استرالیا)، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت اجرا می‌شود و آگاهی سیاسی و اجتماعیِ امیدوار کننده‌ای از مبارزات زنان در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد. سازمان ملل هم از سال ۱۹۷۷ این روز را به عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به رسمیت می‌شناسد. گیاه حساس (یا حساسه یا درخت گل ابریشم)، نمادی از جشن روز زن در کشورهای ایتالیا و روسیه است. همچنین گل میموزا یکی از نمادهای این روز است.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

درایران روزهای متفاوتی به عنوان روز زن گرامی داشته می‌شود: ١- در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز تولد فاطمه زهرا در ۲۰ جمادی‌الثانی به عنوان روز زن و همچنین روز مادر گرامی داشته می‌شود. ٢ - فعالان حوزه ی زنان در ایران، هشتم مارس برابر با ۱۷ اسفند، روز جهانی زنان را گرامی می‌دارند. ٣ - در زمان حکومت پهلوی روز بیست و پنجم آذر ماه به مناسبت تولد فرح پهلوی روز زن نامیده می‌شد. ٤ - در ایران باستان، روز اسفندگان، به‌عنوان روز بزرگداشت زن و زمین گرامی داشته می‌شد. به‌طور رسمی، این روز در تقویم رسمی امروز ایران، برابر با ۵ اسفند است. هرچند برخی زردشتیان، روز ۲۹ بهمن را برای این جشن در نظر می‌گیرند، اما به‌نظر کارشناسانی نظیر موبد کوروش نیکنام، امروزه روز درست اسفندگان، همان ۵ اسفند است.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

برای آگاهی از زندگی و فعالیت های برخی زنان نامدار ایران نگاه کنید به مجموعه ی "زنان نامدار ایران" نوشته ی همین نگارنده در تارنمای گزیده ای از نوشتارها 
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/

زن : ازنگاه برخی سرایندگان این زمانه
به مناسبت روز جهانی زن : ۸ مارس
http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=19857


دکتر منوچهر سعادت نوری
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/about-international-womens-day-in.html