۱۳۹۳ آذر ۲۹, شنبه

مجموعه ی یک آوا و بسا صدا


  ١ - دیدی که رسوا شد دلم
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/voices.html
٢ - سال نو خوش و مبارک باد
Happy New Year
http://iranian.com/posts/one-song-amp-many-voices-part-2-happy-new-year-43404
٣ - شب بود بیابان بود زمستان بود
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/01/blog-post_7.html
٤ - ما را بس
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/01/blog-post_14.html
۵ - دوتا چشم سیاه داری
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/10/blog-post_24.html
و
http://iranian.com/posts/one-song-amp-many-voices-pt-5-you-got-two-black-eyes-46351
٦ - دردها و ترانه ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/02/blog-post_23.html
٧ - ترانه ی "یارم بیا دلدارم بیا"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post_5.html
 ٨ - ترانه ی مست مستم
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post_12.html
٩ - ترانه ی دوستت دارم
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post_15.html
١٠ - ترانه ی بهاری
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post_19.html
١١ - ترانه ی شانه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post_31.html
 ١٢ - ترانه ی امید
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/04/blog-post_4.html
١٣ - ترانه ی به کجا چنین شتابان؟
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/04/blog-post_10.html
١٤ - ترانه ی سرزمین من
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/04/blog-post_14.html 
١۵ - ترانه ی یادته
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/05/blog-post_22.html
۱۶ - ترانه ی حالا چرا
 http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/05/blog-post_21.html
 ۱۷ - ترانه ی بنمای رخ
 http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/05/blog-post_29.html
۱۸ - ترانه ی آتش کاروان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/08/blog-post.html
۱۹ - ترانه ی دريغا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/08/blog-post_14.html
۲۰ - ترانه ی آمد اما
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/08/blog-post_30.html
۲۱ - ترانه ی در این شهرغریبیم
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/09/blog-post_10.html
 ۲۲ - ترانه ی "خواب و رویای محال"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/09/blog-post_34.html
۲٣ - ترانه ی "باران"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/10/blog-post_17.html
 ۲۴ - ترانه ی " آهوی وحشی"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/12/blog-post.html
۲۵ - ترانه ی " من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/12/blog-post_8.html
۲۶ - ترانه ی "غوغای ستارگان"
۲۷ - ترانه ی " گریه را به مستی بهانه کردم"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post.html
۲۸ - ترانه ی " سیمین بری"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_9.html
۲۹ - ترانه ی "نيمه شبان تنها در دل اين صحرا گمشده خود را  مي جويم"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_11.html
۳۰ - ترانه ی "روزگار"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_21.html
۳۱ - ترانه ی " ادميزاده چيه "
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/05/blog-post_2.html
۳٢ - ترانه ی " تلفن "
۳۳ - ترانه ی "اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند"
۳۴ - ترانه ی "من که می‌دانم شبی عمرم به پایان می‌رسد"
۳۵ - ترانه های "هستی" با اجراهای گوناگون
 ۳۶ - ترانه ی " تو کی هستی" 
۳۷ - ترانه ی "دحتر"
۳۸ - ترانه ی "جاده"
۳۹ - ترانه ی "سنگ صبور"