۱۳۹۴ فروردین ۲۱, جمعه

یک آوا و بسا صدا: ١٣ - ترانه ی به کجا چنین شتابان؟


 به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید
دل من گرفته زینجا ، هوس سفر نداری
ز غبار این بیابان؟
همه آرزویم اما ، چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان؟
به هر آن کجا که باشد ، به جز این سرا سرایم
سفرت به خیر اما ، تو و دوستی خدا را
چو ازین کویر وحشت ، به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها ، به باران
برسان ، سلام ما را : دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/03/blog-post_11.html
١ - اجرا: مهدیه محمدی
https://www.youtube.com/watch?v=tXo3KDc9rwY
٢ - اجرا: زهره جویا
https://www.youtube.com/watch?v=mjp-6jnzD8E
٣ - اجرا: ناظری
https://www.youtube.com/watch?v=bqs2dXtA-PM
٤ - اجرا: بیژن بیژنی
https://www.youtube.com/watch?v=EkyhKwHb71w
تهیه و تدوین
دکتر منوچهر سعادت نوری
بخش های پیشین مجموعه ی یک آوا و بسا صدا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_20.html