۱۳۹۴ فروردین ۲۴, دوشنبه

شتاب نامه"شتاب" : در  فرهنگ واژه ها و روایات
١ - شتاب = مقابل درنگ (آنندراج) - جستن و خواستن امری پیش از وقت آن و آن از مقتضیات شهوت و از صفات مذمومه باشد - عجله (یادداشت دهخدا) - سرعت - دستپاچگی - تندی - مقابل آهستگی - تعجیل - مقابل کندی/ لغت نامه دهخدا: واژه نامه‌ی پارسی ویکی
http://parsi.wiki/dehkhodaworddetail-fc7e4ce0af8c4c73b2d283e64fe22e15-fa.html
٢ - عجله و شتاب از شیطان است = در روایات اسلامی بحث های فراوانی درباره نکوهش «عجله» و ستایش «تانی» وخویشتن داری دیده می شود، به عنوان نمونه از پیامبرحضرت محمد ص نقل است که «الاناة من الله و العجلة من الشیطان، تانی وخویشتن داری از سوی خداست و عجله و شتاب از شیطان است»: بسیاری تارنماها
https://www.google.com
شتاب در فیزیک و مکانیک و نجوم
١ - در فیزیک و مکانیک، شتاب عبارت است از نرخ تغییر سرعت در یکای زمان. در یک بُعد، شتاب عبارت است از میزان افزایش یا کاهش سرعت یک جسم. از آنجایی که سرعت یک کمیّت برداری است، پس شتاب باید نشان دهندهٔ میزان تغییر بزرگی و جهت سرعت باشد... در سامانهٔ استاندارد بین‌المللی یکاها، یکای آن متر بر مجذور ثانیه‌است: دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا
http://en.wikipedia.org/wiki/Acceleration
٢ - در اصطلاح نجوم سرعت سیر در کواکب است : همه ٔ ستارگان و روندگان آسمانی بشتابند. (التفهیم چ همایی) - دراصطلاح فیزیک دانان تغییرات سرعت را در واحد زمان شتاب گویند و مقدار آن متناسب است با نیروئی که متحرک را به حرکت درمی آورد. به عبارت دیگر در حرکت مستقیم الخط چون سرعت متحرک فزونی یا کمی گیرد متحرک دارای شتاب است. شتاب درحقیقت شدت تغییرات سرعت را در زمان مشخص معلوم می کند. بنابراین شتاب زیادی نشانه ٔ تغییرات شدید سرعت است.../ لغت نامه دهخدا: واژه نامه‌ی پارسی ویکی
http://parsi.wiki/dehkhodaworddetail-fc7e4ce0af8c4c73b2d283e64fe22e15-fa.html   
ترکیبات فارسی شتاب
شتاب کش - بی شتاب - شتاب آور - شتاب باز - شتاب جوش - شتاب نما -شتاب آهنگ - واحد شتاب - شتاب مردن - شتاب باران - شتاب رفتن - شتاب كردن - گردون شتاب - شتاب آمدن - شتاب گذشتن - شتاب گرفتن - شتاب آوردن - شتاب خورده - شتاب داشتن - شتاب دويدگي - شتاب نمودن - شتاب ورزيدن  - شتاب انگیز - شتاب آمیز و ... : تارنمای واژه یاب و بسیاری تارنماها
https://www.google.com
  "شتاب" : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها
برخیز شتربانا ، بربند کجاوه، کز چرخ همی گشت عیان رایت کاوه
در شاخ شجر برخاست، آوای چکاوه، وز طول سفر حسرت من گشت علاوه
بگذر به شتاب اندر ، از رود سماوه ، در دیده من بنگر ، دریاچه ی ساوه
وز سینه ام آتشکده ی پارس نمودار ... : ادیب‌ الممالک فراهانی
ترانه ی برخیز شتربانا - اجرا: امیر آرام
https://www.youtube.com/watch?v=ICauBLDTFeY
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید
دل من گرفته زینجا ، هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟
همه آرزویم اما، چه کنم که بسته پایم/ به کجا چنین شتابان؟
به هر آن کجا که باشد، به جز این سرا سرایم
سفرت به خیر اما ، تو و دوستی خدا را
چو ازین کویر وحشت ، به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها ، به باران برسان ، سلام ما را : دکتر شفیعی کدکنی
ترانه ی به کجا چنین شتابان؟ با اجراهای گوباگون
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/04/blog-post_10.html
روزي بر آيد آفتاب/ سازد وطن را پر شهاب/ نور رها گيرد شتاب
نيكو شود احوال ها/ درطول دوران سال ها
دکتر منوچهر سعادت نوری
http://saadatnoury.blogspot.ca/2011/07/blog-post_06.html
سروده ها و ترانه های بیشتر
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/04/blog-post_12.html
The Booklet of Acceleration 
Abstract:Definitions/ Acceleration in Physics/ Some English Poems and Song on Acceleration Some Persian Poems and Songs on Acceleration & Rush/ Chain of Persian Poems and Songs on Acceleration/ Shetaab
Collected and Prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/the-booklet-of-acceleration-49055
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/04/blog-post_13.html

بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/blog-post_8004.html