۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

انواع واژه های متداول برای "جنگ و نبرد" در زبان فارسی این زمانه


زبان فارسی نه تنها  به گفته ی دانشمندان "شکر است" بلکه بسیار غنی و سرشار از واژه های گوناگون با مفهوم مشابه است. به عنوان نمونه انواع واژه های متداول برای "جنگ و نبرد" را در زبان فارسی این زمانه با یکدیگر مرور می کنیم:

جنگ (Jang) - نبرد (Nabard) - جدل (Jadal) - جدال (Jedaal) - رزم (Razm) - پیکار (Paykaar)
- مبارزه (Mobaarezeh) - کارزار (Kaarzaar) - ستیز (Seteez) - ستیزگی (Seteezegi) - نزاع (Nezaa)
 - منازعه (Monaaze-eh) - دعوا (Daavaa) - زد و خورد (Zadokhoord) - کشمکش (Keshmakesh) .
 کشاکش (Keshaakesh) - مقابله (Moghaabeleh) - مجادله (Mojaadeleh) - مشاجره (Moshaajerh)

تهیه و تدوین
دکتر منوچهر سعادت نوری
Collected and Prepared By
Manouchehr Saadat Noury, PhD 
====