۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها

١ -  یادداشت هایی پیرامون "جیمز فریزر" و کتاب او : شاخه ی زرین
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/12/blog-post_13.html
٢ - یادداشت هایی پیرامون "کارل پوپر" و برخی نظریات او
https://msnselectedarticles.blogspot.com/2013/12/blog-post_24.html
٣ - یادداشت هایی پیرامون "امیل زولا" و نامه ی تاریخی او : من متهم می کنم
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/01/blog-post_3393.html
٤ - یادداشت هایی پیرامون "امانوئل والرشتاین" و برخی نظریات او
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/blog-post_8.html
۵ - یادداشت هایی پیرامون "تیموتی برنرز لی" مبتکر وب جهان‌گستر: انگلیسی و فارسی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/about-tim-berners-lee-inventor-of-www.html
٦- یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار آنتونی گيدنز
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/blog-post_30.html
٧ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار ایلان ماسک: انگلیسی و فارسی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/04/about-elon-musk-billionaire-inventor-in.html
٨ -  یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار ارنو روبیک
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/05/about-erno-rubik-inventor-of-rubiks.html
٩ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار مارگارت اتوود
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/06/blog-post_29.html
١٠ - برخی نوشته ها و سروده ها پیرامون عشقبازی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/04/blog-post_13.html
١١ - صحبت در زنجیری از معنا واژه ها و سروده ها و ترانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/08/blog-post_13.html
١٢ - زنجیره ی عصر در برخی سروده ها، ترانه ها، نوشتار ها و فیلم ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/09/blog-post_28.html
١٣ - رود "کارون" در سروده ها و ترانه ها ، فیلم ها و یادها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/10/blog-post_25.html
١٤ - ترياک ها، وافورها در زنجیری از سروده ها و نوشته ها و ترانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/05/blog-post_29.html
١۵ - دولت و حکومت در زنجیری از بازگفته ها و سروده ها و ترانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/11/blog-post_19.html
١٦ - شکنجه در سروده ها و رشته رشته نوشته ها وگونه گونه نشانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/05/blog-post_15.html
١٧ - پژوهشی پیرامون سفر نامه و سفر نامه نویسان نامدار ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/01/blog-post_9.html
١٨ - موز نامه : زنجیری از برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون موز
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/01/blog-post_31.html 
١٩ - پسته نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/blog-post.html
٢٠ - کدو نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون کدو
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/blog-post_27.html
٢١ - زرشک نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون زرشک
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/03/blog-post.html
٢٢ - شیرین نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون "شیرین"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/04/blog-post.html
٢٣ - خواب نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون "خواب"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/04/blog-post_30.html
٢٤ - عروس نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون "عروس"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/05/blog-post_23.html
٢۵ - شبنم نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون "شبنم"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/07/blog-post_16.html 
٢٦ - خشم نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/08/blog-post_3.html
٢٧ - عصیان نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/08/blog-post_8.html
٢٨ - خروش نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/08/blog-post_14.html
٢٩ - شتر نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/09/blog-post.html
٣٠ - هامون نامه : با تاکید ویژه بر دریاچه ی هامون
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/09/blog-post_29.html
٣١ - نردبان نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/12/blog-post.html
٣٢ - درخت نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/12/blog-post_27.html
٣٣ - شلغم نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/01/blog-post_5.html
٣٤ - گدا نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/02/blog-post.html
٣۵ - مرغ طوفان : در زنجیری از نوشتارها و سروده ها
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-132.html
٣٦ - مطالعه ای پیرامون فرهنگ و تفاوت‌های فرهنگی
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-164.html
٣٧ - بار امانت : در زنجیری از تعابیر و سروده ها
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-174.html
٣٨ - خروس ها و سروده ها و فیلم ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/10/blog-post_11.html
٣٩ - چادرها : سروده ها و ترانه ها و فیلم ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/10/blog-post_2854.html
٤٠ - سروده ها و بازگفته هایی ازحقیقت
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/11/blog-post_9210.html
٤١ - چتر: در زنجیری از نوشته ها و ترانه ها و سروده ها
٤٢ - خود ساخته و خود ساختگی: در زنجیری از نوشتارها و گفتارها و سروده ها
٤٣ - مجموعه ی یاد نامه ها
٤٤ - نوشتاری پیرامون زندگی و سروده های پورسینا فیلسوف و پزشک نامدار ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.com/2019/02/blog-post_7.html
٤۵ - چالوس نامه
٤٦ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثاردکتر عارف پژمان شاعر مهاجرافغان
٤٧ - مبارزین افغانی: زنان و مردان نامور سراینده (به زبان انگلیسی)
The Afghan Challengers: Famous Female & Male Poets
٤٨ - خورشید: در برخی از نوشته ها و ترانه ها و سروده ها/ انگلیسی و فارسی
۴۹ - برخی دانستنی ها درباره ی فرمانروای جنگل: شیر
۵۰ - پنج مورخ معروف معاصر( به زبان انگلیسی)
The Famous Five Historians of Today
۵۱ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار دکتر شیرین امیر معظمی ( به زبان انگلیسی)
A Short Note on Dr Schirin Amir Moazami, Professor in the Institute of Islamic Studies
۵۲ - سقلمه نامه
۵٣ - نیشگون نامه
۵٤ - یادداشتی پیرامون غزل "چرا رفتی" سروده ی زنده یاد سیمین بهبهانی/ انگلیسی و فارسی
۵۵- بهمن نامه 
۵٦ - یادداشتی درباره ی" باران بانو" : خواننده ایرانی موسیقی پاپ
۵٧ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی اقدامات فردريک دوم امپراتوراروپایی در سده ‌های میانه
۵۸ - زیباترین زنان ایران
The Most Beautiful Iranian Women
۵٩ - یادداشت هایی پیرامون واژه ی گل افشان
٦٠ - یادداشت ها و سروده هایی پیرامون "نرد" و "تخته نرد"
٦١ - شتاب نامه
  ٦٢ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "دکتر آتول گوانده" جراح و روزنامه نگار آمریکائی
٦٣ - یادداشت هایی درباره ی میکا زیبانژاد بازیکن هاکی روی یخ
٦٤ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "منى الطحاوي" نویسنده ی مصری / به زبان انگلیسی
٦۵ - خراب نامه : برخی نوشتارها و سروده ها و ... پیرامون "خراب"
٦٦ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و نظریات سامانتا پاور نماینده ی آمریکا در سازمان ملل متحد
٦٧ - پلنگ نامه
۶۸ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "کریس هه جز" روزنامه نگار مشهور آمریکائی
۶۹ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و فعالیت های "گرترود بل": مامور سیاسی، باستان شناس و جاسوسه ی مشهور انگلیسی
۷۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات سیماغیاثی مشهوربه "سیما کِنِدی" نخستین نماینده ی ایرانی تبار مجلس عوام بریتانیا
۷١ - عینک نامه
۷۲ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و فعالیت های علمی دکتر ناتالی بوتوگا متخصص قلب و عروق/ به زبان انگلیسی
۷۳ -  یادداشت هایی پیرامون زندگی و فعالیت های علمی داروساز پاملا ارفالی/ به زبان انگلیسی
۷۴ - نوشتاری پیرامون هواشناسی و هواشناسان (لوری گراهام و دیگران)/ انگلیسی و فارسی
و همچنین
۷۵ - قلندر و قلندری
۷۶ - بازگفته هایی درباره ی سیاست/ انگلیسی و فارسی
۷۷ - ترانه ی "زغالچی" و یادداشت هایی درباره ی قلیان
۷۸ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی اقدامات کریم حکیمی: مبتکر و بازرگان ایرانی ساکن کانادا
۷۹ - زندگی و برخی آثار دکتر "جردن پترسون" پژوهشگر و استاد روان‌شناسی بالینی دانشگاه تورنتوی کانادا
۸۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات امیر الله وردی رییس گروه عملیاتی شرکت مگت
۸۱ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار فرید زکریا: تحلیل گر مسائل سیاست خارجی آمریکا و مجری برنامه های تلویزیونی
۸۲ - رؤیا نامه
۸۳ - یادداشت ها و سروده هایی پیرامون مهاجران آواره/ انگلیسی و فارسی
۸۴ - یادداشت ها و سروده ها و ترانه یی درباره ی طبیعت
۸۵ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات رئیس جوزف رهبر یکی از قبایل سرخ پوست آمریکا
۸۶ - باغ نامه
۸۷ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "وید دیویس" نویسنده، فیلمساز، و پژوهشگر کانادایی
۸۸ - یادداشتی پیرامون "خواب و رویای محال" / انگلیسی و فارسی
۸۹ - یادداشت 
۹۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات "جاستین ترودو": رهبر حزب لیبرال و نخست وزیر برگزیده ی کانادا
۹۱ - لبخند : در زنجیری از یادداشت ها و سروده ها
۹۲ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات رونا آمبروز رهبر موقت حزب محافظه کار کانادا
۹۳ - یادداشتی پیرامون زندگی و آثار زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی
۹۴ -  About the Beautiful Day of June 14  
۹۵ - نوشتاری پیرامون زندگی و آثار عباس و پیام اخوان 
۹٦ - خر نامه
۹۷ - دونالد رامسفلد و برخی نظریات او درباره ی ایران
۹۸ - یادداشت پزشکی: نقش "فیل" در درمان برخی بیماری های انسان
۹۹ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار ژنرال سرپرسی سایکس پژوهشگر بریتانیایی تاریخ و جغرافیای ایران
۱۰۰ - دروغ و حقایقی درباره ی دروغگویی
۱۰١ - حسن وثوق (وثوق‌الدوله): در صحنه ی  زندگی و سیاست پیشگی و سرایندگی
۱۰۲ - آخوندک نامه
۱۰۳ - بیست و پنج دانستنی مهم درباره ی جنگ و نبرد
۱۰۴ - زندگی و آثار دکتر ساناز فتوحی: پژوهشگر و نویسنده
۱۰۵ - آزیتا راجی دیپلمات و اقتصاد دان ایرانی تبار: سفیر ایالات متحده در سوئد
۱۰۶ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار جیمز فالو نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی
۱۰۷ - دروغ نامه
۱۰۸ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار گری اسنایدر سراینده و نویسنده ی آمریکایی و استاد دانشگاه کالیفرنیا
۱۰۹ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار سانتا ترزا (تریسای مقدس) : نویسنده، سراینده و راهبه ی مشهور اسپانیایی
۱۱۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار مارگارت مک ‌میلان پژوهشگر مشهور کانادا در رشته ی "تاریخ"
  ۱۱۱ -  زندگی و آثار پل ماسون روزنامه نگار بریتانیایی و مولف کتاب مشهور "پس از کاپیتالیسم"
۱۱۲ - "زنان" از دیدگاه سراینده ی نامدار ایران مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مشهور به "مولوی" و "رومی"
۱۱۳ - یادداشت هایی پیرامون عدد سیزده
۱۱۴ - فردوسی توسی و"زن ستائی" ها و "زن ستیزی" های او
۱۱۵ - مصرف مشروبات الکلی در دنیا و ایران
۱۱۶ - اخگر نامه
۱۱۷ - معرفی کتاب‌ جنبش وطن ‌پرستان اصفهان و بختیاری‌ (تاریخ مشروطه ایران)
۱۱۸ - آتش نامه
۱۱۹ - تاریخ احزاب سیاسی آمریکا و اشاراتی به "حزب آمریکایی" در قرن نوزدهم
۱۲۰ - پیرامون رفراندم اخیر بریتانیا در مورد خروج از اتحادیه ی اروپا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/06/blog-post_26.html
۱۲۱ - یادداشت هایی پیرامون عدد ۱۲ : دوازده نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post.html
۱۲۲ - زندگی و آثار والت دیزنی: نوآور در طراحی پارک تفریحی، صدا پیشه و هنرمند مشهور آمریکائی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_3.html
۱۲۳ - یادداشت هایی پیرامون جزایر گالاپاگوس
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_15.html
۱۲۴ - نوشتاری پیرامون صدا ها و تپش قلب
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_21.html
۱۲۵ - همگونی ها و ناهمگونی های زندگی "ترامپ" و "پوتین"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_31.html
۱۲۶ - همگونی ها و ناهمگونی های زندگی  "هیلاری کلینتون" و " دونالد ترامپ"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post.html
۱۲۷ - آشنایی با "نگین فرساد" هنرمند و نویسنده ی ایرانی تبار آمریکایی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post_9.html
۱۲۸ - چشمه های دیدنی ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post_23.html
۱۲۹ - یادداشت هایی پیرامون خواب آلودگی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post_30.html
۱۳۰ - از جاده ی قدیم ابریشم تا جاده ی جدید آن
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/09/blog-post_9.html
۱۳۱ - نگاهی به برخی از کافه های نامی و قدیمی تهران
 ۱۳۲ - نگاهی به چند بندر نامی و قدیمی ایران
۱۳۳ - نگاهی به برخی از مدارس نامی و قدیمی تهران
۱۳۴ - "دست بوس" نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post.html
۱۳۵ - یادداشت هایی پیرامون جشن مهرگان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_3.html
۱۳۶ - نگاهی به برخی از مدارس نامی و قدیمی ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_5.html
۱۳۷ - انسان نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_10.html
۱۳۸ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "الکسی توکویل" متفکر قرن نوزدهم فرانسه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_15.html
۱۳۹ - مراسم شام "بنیاد آلفرد اسمیت" و شوخی ‌های ترامپ و کلینتون
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_21.html
۱۴۰ - شروین نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_23.html
۱۴۱ - یادداشتی پیرامون وجه تسمیه ی کالیفرنیا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_25.html
۱۴۲ - "دونالد ترامپ" و یهودی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post.html
۱۴۳ - رمز پیروزی "ترامپ": آمریکایی ها چهره های تلویزیونی را بیشتر می پسندند
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_9.html
۱۴۴ - تاثیر انتخاب دونالد ترامپ بر اوضاع امریکا، فضای اقتصاد جهان، منطقه و ایران در سال ‌های آینده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_12.html
۱۴۵ - دونالد ترامپ و انگلیسی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_13.html
۱۴۶ - دونالد ترامپ و چینی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_15.html
۱۴۷ - دونالد ترامپ و مسلمان ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_19.html
۱۴۸ - یادداشت هایی پیرامون " میانسالی "
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_25.html
۱۴۹ - پیرامون انواع گوناگون "جان" در نام برخی از شهرها و روستاهای ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/12/blog-post_9.html
۱۵۰ - یادداشتی پیرامون درشکه و تاریخچه ی درشکه سواری در ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/12/blog-post_18.html
۱۵۱ - شناخت ۳۰ مرکز آموزشی " ميلياردرساز" در گوشه و کنار جهان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/12/blog-post_24.html
۱۵۲ - گزارش مجله ی نشنال جئوگرافيك پیرامون " ایران" به عنوان " نخستین ابر قدرت جهان " در دوران باستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/12/blog-post_26.html
۱۵۳ - نوشته ها و سروده هایی درباره ی ستاره ی شباهنگ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/01/blog-post_10.html

۱۵۴ - تغییرات جدید و قابل توجه در هیئت دولت کانادا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/01/blog-post_98.html

۱۵۵ - یادداشت هایی پیرامون "حافظه ‌ی تاریخی"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/01/blog-post_15.html
۱۵۶ - نظریاتی پیرامون افول و نزول و سقوط آمریکا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/01/blog-post_31.html

۱۵۷ - رازهای طبیعت در زنجیری از سروده ها و نوشته ها و ترانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2017/02/blog-post.html

۱۵۸ - یادداشتی پیرامون انواع دموکراسی های جهان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_4.html

۱۵۹ - آلاکلنگ نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_9.html

۱۶۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار علی‌اکبر سعیدی سیرجانی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_16.html
۱۶۱ - الم شنگه نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_20.html

۱۶۲ - خشتک نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_3.html

۱۶۳ - یادداشتی در مورد روسای مجلس در تاریخ ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_5.html

۱۶۴ - پشیزنامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_14.html

۱۶۵ - یادداشتی پیرامون نوروز به زبان انگلیسی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/happy-moments-of-iranian-new-year-know.html
۱۶۶ - قاراشمیش نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_20.html

۱۶۷ - - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار دکتر بهمن مقصودلو
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_22.html

۱۶۸ - پژوهشی پیرامون واژه ی " ترامپ " و واژه های همسنگ و هماهنگ آن
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_26.html

۱۶۹ - متلک نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_3.html

۱۷۰ - پیوند و جدایی دین و سیاست در تاریخ سیاسی ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_7.html

۱۷۱ - پیاله نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_10.html

۱۷۲ - نگاهی به کتاب "آمریکا در جنگ با خویش" و اشاراتی به سیاست های ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_18.html

۱۷۳ - پیگیری رسوایی کار " ژنرال مایکل فلین"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/05/blog-post.html

۱۷۴ - پرنس فیلیپ: زندگی و لودگی و سفر های او به ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/05/blog-post_7.html
۱۷۵ - یادداشتی پیرامون برخی گروه های مشهور "تجدد گریز" در ایران و جهان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/05/blog-post_26.html
۱۷۶ - برخی از " تخت" های مشهور در سرزمین ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/06/blog-post.html

۱۷۷ - زنجیرنامه ی مردم آزاری
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/06/blog-post_9.html

۱۷۸ - ماجرای شمشیرهای نادرشاه افشار در داخل و خارج از ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/06/blog-post_13.html

۹ ۱۷ - یادداشت هایی پیرامون "فاشیسم" و تازه ترین نوع آن
۱۸۰ - چرآ "آریانا" نام میانی دختر ترامپ است؟
۱۸۱ - " کامرون ": در زنجیری از نوشتارها و سروده ها
۱۸۲ - بهترین کشورها برای زندگی در دوران کهولت و پیری
۱۸۳ - " ایدن ": در زنجیری از نوشتارها و سروده ها
۱۸۴ - کاخ سفیدی که تازگی ها  آدم ها در آن مدام می آیند و می روند
۱۸۵ - ده (۱۰) ستیزه جوی کاخ سفید ترامپ
۱۸۶ - ماکان دل ‌رحیم (ایرانی): معاون مشاور حقوقی در کابینه ی دونالد ترامپ
۱۸۷ - رئیس جمهورهای دروغگوی آمریکا
۱۸۸ - " فوکس" رهبر سابق مکزیک و انتقادات و یورش های لفظی او به " ترامپ"
۱۸۹ - ده (۱۰) بانوی پر رفت و آمد در کاخ سفید ترامپ
۱۹۰ - کره ی شمالی و جزیره ی گوام و ترامپ
۱۹۱ - نزاع خونین سفید برترپنداران و مخالفان نژادپرستی در شهر شارلوتزویل آمریکا
۱۹۲ - "سنجاب نامه" و نگاهی به سنجاب های ایران و جهان
۱۹۳ - احتمال کودتای نظامی در آمریکا
۱۹۴ - ده (۱۰) ویژگی " استیو بنن" مشاور ارشد کاخ سفید ترامپ
۱۹۵ -  اندوهی تازه برای نسل ارحام صدر و نورمن ویزدم و جری لوئیس
۱۹۶ - ده (۱۰) منتقد سیاست های کاخ سفید ترامپ
۱۹۷ - اظهارات ده (۱۰) مخالف سخنان ترامپ در سازمان ملل متحد
۱۹۸ - ده (۱۰) هنرمند مخالف اقدامات کاخ سفید ترامپ
۱۹۹- برخی آگاهی ها در مورد بانو "پایت": جدید ترین فرماندار کل کانادا
۲۰۰ - ده (۱۰) گریزنده از کاخ سفید ترامپ 
۲۱۱ - ده (۱۰) بانوی ناهماهنگ با عملیات کاخ سفید ترامپ
۲۱۲ - مجموعه ی "ترامپ" و "ده تایی های کاخ سفید ترامپ"
۲۱۳ - نگاهی به دژ و شهر باستانی "ماچو پیچو" 
۲۱۴ - ده (۱۰) کار ناشایست جنسی از "دونالد ترامپ"
۲۱۵ - هویج نامه
۲۱۶ - ده (۱۰) گزارش در مورد طرح استیضاح و برکناری ترامپ
۲۱۷ - ده (۱۰) گزارش خواندنی در مورد رضا صراف مشهور به رضا ضراب
۲۱۸ - ده (۱۰) دانستنی در مورد آزار جنسی در آمریکا و ایران
 ۲۱۹ - سروده های تاریخی برخی از حکومت رانان ایران و جهان
۲۲۰ - مناطق پرورش شتر در ایران و فهرست کشورهای صادرکننده ی شتر به ایران
۲۲۱ - ده (۱۰) دانستنی درباره ی بوریس جانسون وزیر خارجه ی انگلیس
۲۲۲ - "پیری" و راه های مبارزه با آن
۲۲۳ - زنی که تبعه ی هیچ کشوری نیست
۲۲۴ - مفهوم اسم اعظم
۲۲۵ - ده (۱۰) نصرت الله دست اندرکار در عرصه ی سیاست و هنر ایران
۲۲۶ - ده (۱۰) " ملکی" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۲۷ - فیل نامه
۲۲۸ - سناتور آمریکایی با نام خانوادگی "دوربین" چه می گوید؟
 ۲۲۹ - ده (۱۰) " جهانشاه" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۳۰ - نظریاتی پیرامون دنیا و کنترل آن
۲۳۱ - آشنایی با کتاب هایی که مورد توجه مراکز خبری و سیاسی دنیاست
۲۳۸ - ده (۱۰) " فریدون " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۳۹ - ده (۱۰) " منوچهر " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲٤٠ - فولاد و تولید و تجارت آن
۲۴۱ - ده (۱۰) " حسن " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۴۲ - ده (۱۰) " هم دوره ی من" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۴۳ - " سیمرغ ": مشهورترین پرنده ی افسانه ای ایران
۲۴۴ - چمروش: پرنده ی افسانه ای ایران
۲۴۵ - افسانه ی عنقا (قُقنوس)
 ۲۴۶ -  ده (۱۰) "صادق" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۴۷ - مجموعه ی "ده تایی" نام ها در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
 ۲۴۸ - جشن نوروز و بستگی آن با چهره‌ های افسانه ای ایران
۲۴۹ - مجموعه ی  موجودات افسانه ای ایران
۲۵۰ - ده (۱۰) " گوهر" خانم در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۵۱ - "هیرکانی" : نام ساختگی برای جنگل های شمال ایران
۲۵۲ - ده (۱۰) " اشرف" خانم در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۵۳ - اینترستیتیوم: اندام جدید در بدن انسان
۲۵۴ - افسانه ی هما: پرنده خوشبختی یا مرغ همای سعادت
۲۵۵ - ده (۱۰) "سعادت" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۵۶ - افسانه ی رستم جهان پهلوان: مشهورترین چهرهٔ افسانه ای ایران
۲۵۷ -نیم قرن پس از سال پر از هیاهو و آشوب ۶۸ میلادی/ ۴۷ خورشیدی
۲۵۸ - "آتش و خشم" در نوشتارها و در ادبیات فارسی
۲۵۹ - ده (۱۰) " ملانیا" ی مشهور در آنجا و اینجای جهان
۲۶۰ - افسانه ی "ضَحاک مار دوش" یا " اژدها "
۲۶۱ - مجموعه ی واژه های ایرانی در فرهنگ جهانی
۲۶۲ - "کورس" در ایران و جهان 
۲۶۳ - عبدالحسین سرداری دیپلمات نامدار ایران
۲۶۴ - نوشتارها و گفتارهایی پیرامون ازدواج
۲۶۵ - اشاراتی به واژه ی " سنگاپور"
۲۶۶ - ده (۱۰) " شهریار" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۶۷ - نوشتارها و سروده هایی پیرامون " آغوش"
۲۶۸ - ده (۱۰) " شیرین" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۶۹- شناسایی چند اختلال مهم روانی
۲۷۰ - افسانه ی خاله سوسکه و آقا موشه
۲۷۱ - نگاهی به واژه های " کمبوجیه" و " کامبوج"
۲۷۲ - افسانه ی کوه قاف، منزلگاه ایزد مهر و جايگاه سيمرغ
۲۷۳ - جهان و مسئله ی تجارت اسلحه
۲۷۴ - کشور کرواسی (کروشیا) و ریشه‌ ی پارسی باستانی نام آن‌
۲۷۵ - واژه ی " قَمَر" از دیدگاه های گوناگون
۲۷۶ - ازغارهای آبی ایران تا غار آبی تام لوآنگ در تایلند
۲۷۷ - نکاتی در مورد واژه ی "خاکی" 
۲۷۸ - افسانه ی نسناس یا نوعی میمون آدم ‌نما
۲۷۹ - پای افزارها در فرهنگ ایران و برخی دیگر از فرهنگ های جهان
۲۸۰ - یادداشتی پیرامون  واژه ی "بازار"
۲۸١ - افسانه‌ی پَری، آفریده ای بالدار، بسیار زیبا و فرشته رخسار
۲۸۲  - واژه ی پردیس
 ۳ ۲۸- واژه های " ژاله " و " ژیلا " در ایران و جهان
۲۸۴ - «برایان هوک» و گروه «اقدام در مورد ایران»
۲۸۵ - سفر در امریکا با رقص و آواز
۲۸۶ - یادداشتی در مورد زندگی و درگذشت سناتور جان مک‌کین
۲۸۷ - پژوهشی پیرامون واژه ی " کیمیا "
۲۸۸ - نگاهی به منطقه ی خسروشاه در آذربایجان شرقی و برخی از نامداران آن
۲۸۹ - نگاهی به معادل فارسی دو واژه ی پزشکی مشابه در زبان انگلیسی
۲۹۰ - واژه ی فارسی " مهرگان "  در برخی از فرهنگ های جهان
۲۹۱ - جشن شادی بخش مهرگان/ به زبان انگلیسی
۲۹۲ - از عَوام ‌فریبی یا دماگوژی تا عَوام‌ گرایی یا پوپولیسم
۲۹۳ - دیوار های مشهور جهان
۲۹۴ - برج های مشهور جهان
۲۹۵ - کانال\های مشهور جهان
۲۹۶ - پل های مشهور جهان
۲۹۷ - کتابخانه های مشهور جهان
۲۹۸ - کاخ های مشهور جهان
۲۹۹ - فانوس های دریایی یا خَشاب های مشهور جهان
۳۰۰ - باغ  های گل‌ و گیاه و میوه یا بوستان های مشهور جهان
 ۳۰۱ - ده (۱۰) "جرد" فعال در سیاست گذاری آمریکا
۳۰۲ - مجموعه ی ده تایی های گوناگون
۳۰۳ - ده (۱۰) "والِریَن" در عرصه ی تاریخ و سیاست و دانش و هنر
۳۰۴ - پارک های مشهور جهان
۳۰۵ - نکاتی در مورد "زنبور" و انواع "خطرناک" آن
۳۰۶ - آگاهی هایی درباره ی "ملخ" و مهاجرت ها و حملات آن
۷ ۳۰ - نکاتی در زمینه ی واژه های پدر، مادر، برادر و دختر
۸ ۳۰ - نگاهی به " لهستان" و روابط تاريخي آن با " ایران"
۳۰۹ - نگاهی به "مَجارستان" و روابط تاريخي آن با ایران
 ۳۱۰ - نگاهی به "مصر" و روابط تاريخي آن با ایران
۳۱۱ - پژوهشی پیرامون واژه ی سیلو
۳۱۲ - تفاوت "روزهای یادبود" در ماه های مه و نوامبر
۳۱۳ - واژه ی فارسی " اسفناج " در برخی از فرهنگ های جهان
۳۱۴ -  ارادت های شاعرانه
۳۱۵ - زندگی و فعالیت های "ادی سووی" بنیانگذار " اقامتگاه کهنسالان " در کانادا 
۳۱۶ - تشابه حرف های دوران کنفرانس گوادلوپ با شعار های کنونی امریکا و ایران
۳۱۷ - ثبت جهانی جنگل های شمال ایران در یونسکو با نام ساختگی جنگل‌های هیرکانی
۳۱۸ - مجادله ی لفظی بین سفیر بریتانیا در واشنگتن و دونالد ترامپ
۳۱۹ - منافع  سیاسی و اقتصادی انگلیس در ایران
۳٢٠ - واژه ی فارسی " ستاره " در برخی از فرهنگ های جهان
۳۲۱ - یادداشتی در مورد " کلاه" و انواع مشهور آن 
۳۲۲ - نکاتی  پیرامون نقش غذا در چگونگی آمیزش جنسی
تاریخچه ی "شراب ایران" و اشاراتی به "مالیات بر شراب" در برخی نقاط جهان
نکاتی پیرامون سماع و رقص سماع
زیستگاه پیشین: بین امیریه و خانی آباد در خیابان مولوی
واژه ی فارسی " آسمان  " در برخی از فرهنگ های جهان
۳۲۷ - پسته کاران معروف ایران
۳۲۸ - نکاتی پیرامون واژه ی فارسی "پسته"
۳۲۹ - مجموعه ی یادداشت هایی در زمینه ی استیضاح از ترامپ
۳۳۰ - بازگفته ها و سروده هایی ازحقیقت
۳۳۱ - اظهارات تایلر سفیر موقت آمریکا در اوکراین و قضیه ی استیضاح ازترامپ
۳۳٢  -  ملکه های نامدار ایران
۳۳۳  - اخبار و گزارشات ایران: اعتراض مردم به گرانی بنزین، و
 واکنش دولت های ایران و جهان در برابر آن
۳۳۴ - گل نامه
۳۳۵ - داستان جمعه ی سیزدهم
۳۳٦ - گفته ها و نکته هایی پیرامون شایستگی " زن " 
۳۳۷ - جشن یلدا خجسته باد 
۳۳۸ - یادداشتی پیرامون خود بینی و خود خواهی
۳۳٩ - دانستنی هایی در مورد کرونا ویروس
۳۴۰ - گسترش ابتلا و تلفات حاصله از ویروس کرونا در ایران
۳۴۱ - تلاش برای تهیه ی واکسن کرونا در ایران و جهان
۳۴۲ - اگر می خواهید "کرونا" نگیرید به دشت لوت ایران بروید
۳۴۳ - نکاتی پیرامون داروها و مواد و ابزار مورد استفاده در درمان بیماری کرونا
۳۴۴ - آ یا فکر میکردید روس و انگلیس و آمریکا جداگانه بیمار و در جنگ با کرونا درگیر شوند!
۳۴۵ - کرونا در ایران و جهان
۳۴۶  گروه بندی کشور های جهان از نظر بیماری کرونا
۳۴۷  تشکیلاتی که برای شناخت بیشتر و مهار سریع تر "کرونا" تلاشی فزاینده دارند
۳۴۸ - عوارض ناهنجار خانه نشینی اجباری به خاطر دوری از خطر ابتلا به کرونا
۳۴۹ -   پیرامون پیدایش و گسترش یک بیماری مرگبار همه گیر در فاصله ی هر یکصد سال در ایران و جهان
 ۳۵۰ - جون آلمیدا ویروس‌ شناس اسکاتلندی نخستین کاشف و پژوهشگر ویروس کرونا
۳۵۱ - سکوت و سکون
۳۵۲ - از موی سر مدل کرنلی تا مدل ناخواسته و شگفت انگیز کرونایی
۳۵۳ - گزارشات و اخبار خوش در مورد کنترل و مهار بیماری کرونا
۳۵۴ - نبرد لفظی بین "جرج د بلیو بوش" و"دونالد ترامپ" در مورد چگونگی مقابله با بحران ها
۳۵۵ - کوشش های خستگی ناپذیر پژوهشگران برای تهیه ی واکسن ضد کرونا
۳۵۶ - فعالیت و تقلا برای ساخت واکسن کرونا 
یادداشت ها و سروده های پایانی
===================

پیرامون رفراندم اخیر بریتانیا در مورد خروج از اتحادیه ی اروپا


۱ - خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: بخش های انگلیسی و فارسی دانشنامه ی ویکی پدیا
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_withdrawal_from_the_European_Union
 ۲ - رفراندم بریتانیا و نظریات مارگارت مک میلان پژوهشگر رشته ی تاریخ/ به زبان انگلیسی
http://www.cbc.ca/radio/thesundayedition/who-s-voting-trump-nostalgia-for-brittannia-ad-blockers-are-killing-the-internet-the-poet-who-hates-poetry-1.3649955/is-the-brexit-vote-nostalgia-for-the-bygone-glories-of-the-british-empire-1.3649960
۳ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار مارگارت مک ‌میلان پژوهشگر مشهور کانادا در رشته ی "تاریخ": نوشتاری از همین نگارنده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/03/blog-post_29.html
۴ - ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎي راﺑﻄﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اروﭘﺎ: نوشتاری از ﻣﺼﻄﻔﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎر - ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ
http://www.ipis.ir/uploads/2_343_80_1.pdf
۵ - دليل نفرت مردم انگليس از اتحاديه اروپا: نوشتاری از مهدي خانعلي زاده كارشناس مسائل اروپا
http://www.fardanews.com/fa/news/536220/
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/06/blog-post_26.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/06/blog-post_61.html

۱۳۹۵ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

یادداشت هایی پیرامون تاریخ احزاب سیاسی آمریکا و اشاراتی به "حزب آمریکایی" در قرن نوزدهم


احزاب سیاسی در ایالات متحده آمریکا
آمریکا از جمله کشورهای جهان است که از سیستمی دو حزبی استفاده می‌کند. در زمان امضای قانون اساسی آمریکا، نه‌تنها هیچ حزبی در آمریکا وجود نداشت، بلکه هیچ کشوری در جهان هیچ حزب سیاسی مبتنی بر آرای مردمی نداشت، اما در نهایت نیاز مبرم افراد برای برنده شدن در منازعات سیاسی باعث شد در دهه ۱۷۹۰ آمریکایی‌ها روی به تاسیس احزاب بیاوند. اندیشمندان سیاسی تاریخ توسعه سیستم دو حزبی در آمریکا را به پنج دوره تقسیم می‌کنند که سیستم دو حزبی مدرن (که در حال حاضر در آمریکا جاریست)

شامل دو حزب بزرگ این کشور، یعنی جمهوری‌خواهان و

دموکرات‌ها می‌شود. البته احزاب سومی هم وجود دارند که معمولاً قدرت چندانی نداشته و عمدتاً در حد مدیریت بخش‌های محلی فعال هستند:برگرفته از بخش فارسی ویکی پدیا

شکل گیری احزاب در ایالات متحده آمریکا
به نخستین روزهای تأسیس این کشور باز می‌گردد. در آن دوران دو گروه با دو نوع طرز تفکر برای اداره کشور رو دروی یکدیگر قرار گرفتند و از آنجا که این دو طرز تفکر هر یک در میان رهبران استقلال جایگاه مستحکمی داشتند، دو حزب جداگانه در این کشور بوجود آمد. درطول ۲۰۰ سال گذسته، مناسبات حزبی ۵ مرحله مشخص را پشت سر گذاشته که هر یک از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند:
نخستین سیستم حزبی (قبل از سال ۱۸۲۴): حزب فدرالیست (۱۸۱۶ -۱۷۸۹) - حزب جمهوریخواه دموکراتیک (۱۸۲۴ – ۱۷۹۲)
دومین سیستم حزبی (۱۸۵۴ - ۱۸۲۴): حزب ضد ماسون (۱۸۳۸ – ۱۸۲۶) - حزب جمهوریخواه ملی (۱۸۳۳ – ۱۸۲۹) - حزب باطل کننده (۱۸۳۹ – ۱۸۳۲) - حزب ویگ (۱۸۵۶ – ۱۸۳۲) - حزب آزادی (۱۸۴۸ – ۱۸۴۰) - حزب خاک آزاد (۱۸۵۵ – ۱۸۴۰)
سومین سیستم حزبی (۱۸۹۶ – ۱۸۵۴): حزب آمریکایی (۱۸۵۸ – ۱۸۵۴) - حزب مخالف (۱۸۵۸ – ۱۸۵۴) - حزب قانون اساسی متحد (۱۸۶۰) - حزب ملی متحد (۱۸۶۸ – ۱۸۶۴) - حزب لیبرال جمهوریخواه (۱۸۷۲) - حزب زمینه سبز (۱۸۸۴ – ۱۸۷۴) - حزب ضد انحصار (۱۸۸۴) - حزب پوپولیست (۱۹۰۸ – ۱۸۹۲) - حزب دموکراتیک ملی / دموکرات‌های طلایی (۱۹۰۰ – ۱۸۹۶)
چهارمین سیستم حزبی/ عصر پیشرفت (۱۹۳۲ – ۱۸۹۶)
پنجمین سیستم حزبی/ نیودیل (۱۹۶۴ – ۱۹۳۲)
احزاب ایالات متحده آمریکا در اواخر قرن بیستم: برگرفته از بخش فارسی ویکی پدیا

نقش احزاب سیاسی در انتخابات آمریکا
هنگامی که بنیان گذاران جمهوری در آمریکا، پیش نویس قانون اساسی را تهیه کردند و آن را در سال ١۷۸۷ به تصویب رساندند، در این قانون، نقشی برای احزاب پیش بینی نشده بود. البته آنها از طریق تمهیدات گوناگون – مانند تفکیک سه قوه و تقسیم آن به شاخه های مجریه، مقننه و قضاییه؛ فدرالیسم؛ و انتخابات غیر مستقیم رئیس جمهوری توسط هیئت انتخابیه – ترتیبی دادند تا آن جمهوری نو پا نیازی به احزاب سیاسی وجناح بندی های حزبی نداشته باشد. علیرغم نیت بنیان گذاران کشور، ایالات متحده در قرن نوزدهم یکی از نخستین کشورهایی بود که به ایجاد احزاب سیاسی نو بنیاد پرداخت، تشکیلات این احزاب جنبه ملی داشت و انتقال قوه مجریه از جناحی به جناحی دیگر از طریق انتخابات صورت می گرفت. تشکیل و توسعه احزاب سیاسی که به دنبال آن پدیدار گشت در ارتباط مستقیم با گسترش حق رای بود. در اوایل تشکیل این جمهوری، تنها مردانی که از دارایی و املاک برخوردار بودند حق رای داشتند، اما این محدودیت در اوایل قرن نوزدهم و به دنبال موج مهاجرت، رشد شهرها، و سایر نیروهایی که در دموکراتیزه کردن کشور موثر بودند مانند گسترش کشور به سمت غرب، پشت سر گذاشته شد. با گذشت چندین دهه، و با حذف محدودیت هایی مانند دارایی، نژاد و جنسیت، حق رای به قشر بسیار گسترده تری از جمعیت تعلق گرفت. به موازات افزایش تعداد جمعیت رای دهنده، احزاب سیاسی نیز دچار تحول  شدند و تمایل یافتند تا از توده فزاینده رای دهندگان به عنوان ابزار کنترل سیاسی استفاده کنند. احزاب سیاسی برای تحقق این مقصود، نهادینه شدند. به این ترتیب، ظهور احزاب در آمریکا به عنوان بخشی از توسعه دموکراتیک پدیدار گشت، و با آغاز دهه ١۸۳۰ ، این احزاب کاملا تثبیت شده و قدرتمند بودند.
امروز، احزاب جمهوری خواه و دموکرات که هر دو میراث دار احزاب سلف خود از قرن هجدهم و نوزدهم هستند بر روند سیاسی موجود تسلط دارند. به جز موارد استثنایی نادر، این دو حزب عمده، ریاست جمهوری، کنگره، مناصب فرمانداری، و مجالس قانو گذاری ایالتی را در دست داشته اند. برای مثال، از سال ١۸۵۲ ، روسای جمهوری یا دموکرات بوده اند و یا جمهوری خواه و در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد آراء مشترک این دو حزب برای ریاست جمهوری به ۹۵ درصد می رسیده است. به ندرت اتفاق می افتد که یکی از ۵۰ ایالت، فرمانداری را انتخاب کند که نه دموکرات  باشد و نه جمهوری خواه. تعداد اعضای کنگره که به احزاب سوم یا مستقل تعلق دارند، بسیار اندک است... : تارنمای سیاسی

اشاراتی به "حزب آمریکایی" در قرن نوزدهم
۱ - گزارشاتی در مورد "حزب آمریکایی" به زبان انگلیسی
۲ - تاریخچه ی "حزب آمریکایی" / به زبان انگلیسی

۳ - زندگی نامه ی چارلی لوین بنیانگذار "حزب آمریکایی" / به زبان انگلیسی
۴ - آیا "دونالد ترامپ" یادآور "حزب آمریکایی" قرن نوزدهم است؟ / بخش نظریات "اریک فونر" در برنامه ی "ایده ها" از رادیو سی بی سی کانادا/ به زبان انگلیسی
۵ - دونالد ترامپ با سخنان خود شعار "هیچ نمیدانم" حزب آمریکایی را در قرن ۱۹ تداعی می کند/ از "اریک فونر" به زبان انگلیسی

تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/06/blog-post.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/06/blog-post_61.html