۱۳۹۳ فروردین ۲۸, پنجشنبه

ایرانیان درپهنه ی سرزمین نیاکان آریایی

 ١ - سرزمین نیاکان آریایی کجاست؟ - نشانه های فرهنگی و هنری ایران در چین، ازبکستان، تاجیکستان و قفقاز
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/05/blog-post.html
٢ - نشانه های فرهنگی و هنری ایران در بالکان، ارمنستان، اوکراین و چند نقطه ی دیگر
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/05/blog-post_10.html
٣ - زنگبار ایران و زنگبار افریقا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/06/blog-post.html
٤ - سرزمین های ایرانی نشین هندوستان (بمبئی، حیدر آباد و پونه)
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/06/blog-post_15.html
۵ - سرزمین های ایرانی نشین هندوستان (احمد آباد، حیدر آباد و پونه)
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/08/blog-post_25.html
٦ - شهرستان نور (در مازندران ایران) و ولایت نورستان (در افغانستان)
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/08/blog-post_29.html
٧ - نشانه های فرهنگی و هنری ایران در جمهوری تاجیکستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/10/blog-post_18.html
٨ - فارسی ‌سرایان تاجیکستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/10/blog-post_28.html
٩ - مردم هند و اروپایی - نکاتی در باره ی "مردم پنجابی" و "پنجاب"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/11/blog-post_9.html
١٠ - مردمان تاشکند و بخارا و سمرقند و خوارزم
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/01/blog-post_5137.html
١١ - مردمان بلوچ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/01/blog-post_22.html
١٢ - آریاها درسرزمین ‌های شمالی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/02/blog-post_12.html
١٣ - مردمان سارمات‏
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/02/blog-post_16.html
١٤ - مردمان لُر (بختیاری ها، اهالی استان لرستان وغیره)
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/02/blog-post_27.html
١۵ - مادها، پارس‌ها و پارت‌ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/blog-post_11.html
١٦ - مردمان کُرد
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/blog-post_22.html
١٧ - ویژگی های ظاهری و باطنی آریاها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/04/blog-post.html
١٨ - نشانه های فرهنگی و هنری ایران در اوکراین
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/04/blog-post_18.html
١٩ - نشانه های تاریخ و فرهنگ ایران در سنگاپور
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/04/blog-post_2811.html
٢٠ - سرزمین های "دربند" در ایران و تاجیکستان و داغستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/05/blog-post.html
٢١ - سرزمین نوش آباد پایتخت ایران در دوران انوشیروان ساسانی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/06/blog-post_4081.html
 ٢٢ - آریایی ها از نگاه برخی طنزپردازان و سرایندگان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/07/blog-post_22.html
٢٣ - آریایی ها در "سیستان" و "نشتیفان" سرزمین های نخستین آسیاب بادی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/08/blog-post.html
  ٢٤ - آریایی ها در"گرگان" سرزمین نخستین دیوار بزرگ تدافعی جهان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/08/blog-post_18.html
٢۵ - آریایی ها در"جندی شاپور" سرزمین نخستین مرکز علمی ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/08/blog-post_30.html
٢٦ - آریایی ها در "همدان" نخستین پایتخت ایران باستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/09/blog-post_23.html
 ٢٧ - در سرزمین های ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/10/blog-post_5.html
٢٨ - در سرزمین های قزاقستان و ترکمنستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/10/blog-post_12.html
٢٩ - در سرزمین گرجستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/11/blog-post.html
٣٠ - در مشهور ترین شهرهای باستانی ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/11/blog-post_11.html
 ٣١ - پیوستگی تاریخ ایران با سرزمین جغرافیایی آریاها
 http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/11/blog-post_25.html
٣٢ - "آریا" و "آرین" در برخی نوشته ها و ترانه ها و سروده ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_22.html
٣٣ - باورها و رفتارهای آریایی ها نسبت به برخی از حیوانات
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/01/blog-post.html
٣٤ - مردمان تبرستان (مازندران) و خاندان اسپهبدان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/01/blog-post_27.html
 ٣۵ - فارسی سرایان و خوانندگان ترانه های ایرانی در ازبکستان
 http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/02/blog-post.html
٣٦ - اصفهان (اسپهان) نخستین مرکز نظامی ایران باستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/02/blog-post_14.html
۳۷ - نظریاتی در مورد شناخت فلات ایران به عنوان خاستگاه اصلى آریایى ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post.html
 ٣٨ - مردمان لک
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post_25.html
٣٩ - در ساتراپی‌های مصر و سوریه و لیبی و یمن و عربستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/04/blog-post_26.html
٤٠ - سرداران نامدار آریائی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/05/blog-post.html
٤١ - آناهیتا، ایزد بانوی نامدار آریایی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/05/blog-post_27.html
۴٢ - نخسیتن سرایندگان آریائی
  http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/06/blog-post.html
   ۴۳ - ازدواج آریایی ها در ایران باستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/06/blog-post_30.html
 ۴۴ - زنان نامدار آریائی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/07/blog-post_24.html
 ۴۵ - جشن های مشهور آرین ‌ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/08/blog-post_17.html
۴۶ - آریایی ها و هنر رقص
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/09/blog-post.html
۴۷ - شناخت  آریایی ها از علم و دانش و فلسفه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/10/blog-post.html
۴۸ - اشاراتی به برخی از بناها و آثار تاریخی آریایی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/10/blog-post_24.html
۴۹ - "خاک نیاکان"، "قوم آرین" و "سرزمین آریایی" از نگاه یک سراینده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/11/blog-post_9.html
۵۰ - نگاهی به برخی از سنگ ‌نوشته‌ های نیاکان آریایی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/11/blog-post_10.html
۵١ - هووخشتره فرمانروای نامدار ماد و مساعی او برای تبدیل ایران به یک قدرت جهانی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/02/blog-post_19.html
 ۵۲ - آریایی ها و هنر مجسمه سازی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/03/blog-post_26.html
۵۳ - گنجینه های تمدن آریایی در برخی از موزه های جهان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/05/blog-post_21.html
 ۵۴ - ازدواج های عجیب آریایی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_14.html
۵۵ - تمدن پیش آریایی_ مانایی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/09/blog-post.html
۵۶ - جاده ی ابریشم و گسترش روابط بازرگانی بین سرزمین آریایی و کشورهای شرق و غرب
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/09/blog-post_8.html
۵۷ - هوشنگ پادشاه افسانه اي ايران باستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/09/blog-post_10.html
۵۸ - نظریاتی درباره ی مردمان آریایی
۵۹ - سرگذشت "پانته آ " زیباترین بانو در دوران کوروش هخامنشی
 ۶۰ - پوراندخت نخستین شاه زن در ایران باستان
۶۱ -  شهرهای آریایی نشین بجنورد و بیرجند
۶۲ - شهرهای آریایی نشین زنجان و قزوین
۶۳ - مردمان میتانی و کردهای آریایی در خاور میانه
۶۴ - شهرهای آریایی نشین لاهیجان و آمل و لاریجان
۶۵ - شهر های آریایی نشین رستم آباد گیلان و فیروزآباد فارس
۶۶ - گروه های گوناگون آریایی و تمایل آن ها به شهر ‌سازی و یکجا نشینی
۶۷ - شهرهای آریایی نشین نیشابور و بیشاپور
 ۶۸ - شهرهای آریایی نشین فراهان و تفرش و آشتیان
۶۹ - شهرهای آریایی نشین قوچان و دشت میشان
۷۰ - " داتیس" سردار نامدار هخامنشی
۷۱ - آثار ادبی و تاریخی و متون حماسی آریایی ها
۷۲ - شهرهای آریایی نشین سبزوار و شهسوار
۷۳ - دانش و سواد میان آریایی ها
۷۴ - آریایی ها و جشن چهارشنبه سوری
۷۵ - نظریاتی پیرامون نوروز آریایی و سفره ی هفت سین در ایران باستان
۷۶ - منظومه ی زرتشت پیامبر آریایی
۷۷ - آریایی ها و هنر موسیقی 
۷۸ - جشن تیرگان در سرزمین نیاکان آریایی
۷۹ - شهرهای آریایی نشین مازندران
۸۰ - زنان در سرزمین نیاکان آریایی
۸۱ - برخی از اعتقادات و خصوصیات آریایی ها
۸۲ - نظریاتی در مورد ایلامیان و تمدن ایلامی
۸٣ - نخستین پارلمان ایران مشهور به " مهستان" یا مجلس بزرگان آریایی
۸٤ - مسیحیت و مسیحی ها در دوران حکومت آریایی ها در ایران
۸۵ - روزهای تاریخی آریایی ها
 ۸۶ -کوچ نشینان "پیش آریایی" و ایرانی تبار " سکاها"
۸۷ - نخستین پزشکان نامدار آریایی
۸۸ - آریایی های ساکن رشته کوه‌ های زاگرُس
۸۹ - آریایی ها در دامنه ی "کنام پلنگان" مشهور به قافلانکوه
۹۰ - سرزمین آریایی نشین "بلخ" در ایران باستان
۹۱ -  آذربایجان سرزمین آریایی نشین شمال غربی ایران
۹۲ - نکاتی در زمینه ی ایرلندی های آریایی
۹۳ - ایلامی های آریایی
۹۴ - سرزمین سیستان و آریایی ها
۹۵ - مردمان و قبایل ایران باستان
 ۹۶ - آریایی ها در شهر های سامن و رامن در استان همدان
۹۷ - شهرستان آریایی نشین بروجرد در استان لرستان
۹۸ - شهرستان آریایی نشین ملایر در استان همدان
۹۹ - شهرستان آریایی نشین اندیمشک
۱۰۰ - شهرهای آریایی نشین اهواز و آبادان
۱۰۱ - شهر آریایی نشین گراش در استان فارس
۱۰۲ - استان آریایی نشین  یزد
۱۰٣- آریایی نشین "مشکین‌ شهر" در شمال غربی ایران
۱۰۴ - سرزمین آریایی نشین "آمل" در استان مازندران
۱۰۵ - آریایی نشین های "بوشهر" و "کازرون" در جنوب ایران
۱۰۶ - بندر آریایی نشین"ماهرویان" در جنوب ایران
۱۰۷- استان آریایی نشین " آماسیه " در ترکیه
***