۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبه

مجموعه ی "ده تایی" نام ها در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران ده (۱۰) " فریدون " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
ده (۱۰) " منوچهر " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
ده (۱۰) "نصرت الله" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
 ده (۱۰) " ملکی" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
 ده (۱۰) " جهانشاه " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
 ده (۱۰) " احمد " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
ده (۱۰) " حسن " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
ده (۱۰) " هم دوره ی من" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
  ده (۱۰) "صادق" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
ده (۱۰) " گوهر" خانم در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
 ده (۱۰) " اشرف" خانم در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
ده (۱۰) "سعادت" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
ده (۱۰) " شهریار" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
ده (۱۰) " شیرین" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران

نگارش و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

*