۱۳۹۶ آبان ۱۹, جمعه

مجموعه ی "ترامپ" و "ده تایی های کاخ سفید ترامپ"


دونالد ترامپ و زنجیری از سروده ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2016/11/blog-post_16.html
رباعی وعده های " دونالد ترامپ"
http://saadatnoury.blogspot.ca/2016/11/blog-post_85.html
پژوهشی پیرامون واژه ی " ترامپ " و واژه های همسنگ و هماهنگ آن
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_26.html
مراسم شام "بنیاد آلفرد اسمیت" و شوخی ‌های ترامپ و کلینتون
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_21.html
همگونی ها و ناهمگونی های زندگی "ترامپ" و "پوتین"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_31.html
همگونی ها و ناهمگونی های زندگی  "هیلاری کلینتون" و " دونالد ترامپ"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post.html
دونالد ترامپ و یهودی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post.html
رمز پیروزی "ترامپ": آمریکایی ها چهره های تلویزیونی را بیشتر می پسندند
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_9.html
تاثیر انتخاب دونالد ترامپ بر اوضاع امریکا، فضای اقتصاد جهان، منطقه و ایران در سال ‌های آینده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_12.html
نگاهی به کتاب "آمریکا در جنگ با خویش" و اشاراتی به سیاست های ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_18.html
دونالد ترامپ و انگلیسی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_13.html
دونالد ترامپ و چینی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_15.html
دونالد ترامپ و مسلمان ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_19.html
چرآ "آریانا" نام میانی دختر ترامپ است؟
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/07/blog-post_73.html
کره ی شمالی و جزیره ی گوام و ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/08/blog-post_10.html
دگرگونی های شگفت آور " ترامپ" در آداب و رسوم ریاست جمهوری آمریکا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_11.html
بی سوادی ترامپ در تاریخ و جغرافیا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_16.html
کاخ سفید: در زنجیری از سروده ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2017/10/blog-post_18.html
ده (۱۰) ستیزه جوی کاخ سفید ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/08/blog-post_3.html
ده (۱۰) بانوی پر رفت و آمد در کاخ سفید ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/08/blog-post_8.html
ده (۱۰) ویژگی " استیو بنن" مشاور ارشد کاخ سفید ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/08/blog-post_18.html
ده (۱۰) منتقد سیاست های کاخ سفید ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/08/blog-post_20.html
اظهارات ده (۱۰) مخالف سخنان ترامپ در سازمان ملل متحد
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/09/blog-post_21.html
ده (۱۰) هنرمند مخالف اقدامات کاخ سفید ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/09/blog-post_26.html
ده (۱۰) گریزنده از کاخ سفید ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/09/blog-post_29.html
ده (۱۰) سناتور ناسازگار با سیاست های کاخ سفید ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_9.html
ده (۱۰) گزارش در مورد احتمال بیرون راندن ترامپ از کاخ سفید
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_19.html
ده (۱۰) سیاستمدار منتقد به روش های اجرایی کاخ سفید ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_23.html
ده (۱۰) نظریه ی استیو بنن مشاور رانده شده از کاخ سفید ترامپ
ده (۱۰) گزارش در مورد "جرد کوشنر" مشاور ارشد کاخ سفید و داماد ترامپ
ده (۱۰) مشکوک به ارتباط با روس ‌ها و از آشنایان کاخ سفید ترامپ
ده (۱۰) بانوی ناهماهنگ با عملیات کاخ سفید ترامپ
 ده (۱۰) کار ناشایست جنسی از "دونالد ترامپ"
ده (۱۰) گزارش در مورد طرح استیضاح و برکناری ترامپ
ده (۱۰) نکته در ارتباط با " استورمی دنیلز" معشوقه ی سابق " ترامپ"
*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/11/blog-post_10.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها