۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها

١ -  یادداشت هایی پیرامون "جیمز فریزر" و کتاب او : شاخه ی زرین
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/12/blog-post_13.html
٢ - یادداشت هایی پیرامون "کارل پوپر" و برخی نظریات او
https://msnselectedarticles.blogspot.com/2013/12/blog-post_24.html
٣ - یادداشت هایی پیرامون "امیل زولا" و نامه ی تاریخی او : من متهم می کنم
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/01/blog-post_3393.html
٤ - یادداشت هایی پیرامون "امانوئل والرشتاین" و برخی نظریات او
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/blog-post_8.html
۵ - یادداشت هایی پیرامون "تیموتی برنرز لی" مبتکر وب جهان‌گستر: انگلیسی و فارسی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/about-tim-berners-lee-inventor-of-www.html
٦- یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار آنتونی گيدنز
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/blog-post_30.html
٧ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار ایلان ماسک: انگلیسی و فارسی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/04/about-elon-musk-billionaire-inventor-in.html
٨ -  یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار ارنو روبیک
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/05/about-erno-rubik-inventor-of-rubiks.html
٩ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار مارگارت اتوود
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/06/blog-post_29.html
١٠ - برخی نوشته ها و سروده ها پیرامون عشقبازی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/04/blog-post_13.html
١١ - صحبت در زنجیری از معنا واژه ها و سروده ها و ترانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/08/blog-post_13.html
١٢ - زنجیره ی عصر در برخی سروده ها، ترانه ها، نوشتار ها و فیلم ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/09/blog-post_28.html
١٣ - رود "کارون" در سروده ها و ترانه ها ، فیلم ها و یادها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/10/blog-post_25.html
١٤ - ترياک ها، وافورها در زنجیری از سروده ها و نوشته ها و ترانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/05/blog-post_29.html
١۵ - دولت و حکومت در زنجیری از بازگفته ها و سروده ها و ترانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/11/blog-post_19.html
١٦ - شکنجه در سروده ها و رشته رشته نوشته ها وگونه گونه نشانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/05/blog-post_15.html
١٧ - پژوهشی پیرامون سفر نامه و سفر نامه نویسان نامدار ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/01/blog-post_9.html
١٨ - موز نامه : زنجیری از برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون موز
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/01/blog-post_31.html 
١٩ - پسته نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/blog-post.html
٢٠ - کدو نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون کدو
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/blog-post_27.html
٢١ - زرشک نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون زرشک
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/03/blog-post.html
٢٢ - شیرین نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون "شیرین"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/04/blog-post.html
٢٣ - خواب نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون "خواب"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/04/blog-post_30.html
٢٤ - عروس نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون "عروس"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/05/blog-post_23.html
٢۵ - شبنم نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون "شبنم"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/07/blog-post_16.html 
٢٦ - خشم نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/08/blog-post_3.html
٢٧ - عصیان نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/08/blog-post_8.html
٢٨ - خروش نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/08/blog-post_14.html
٢٩ - شتر نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/09/blog-post.html
٣٠ - هامون نامه : با تاکید ویژه بر دریاچه ی هامون
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/09/blog-post_29.html
٣١ - نردبان نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/12/blog-post.html
٣٢ - درخت نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/12/blog-post_27.html
٣٣ - شلغم نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/01/blog-post_5.html
٣٤ - گدا نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/02/blog-post.html
٣۵ - مرغ طوفان : در زنجیری از نوشتارها و سروده ها
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-132.html
٣٦ - مطالعه ای پیرامون فرهنگ و تفاوت‌های فرهنگی
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-164.html
٣٧ - بار امانت : در زنجیری از تعابیر و سروده ها
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-174.html
٣٨ - خروس ها و سروده ها و فیلم ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/10/blog-post_11.html
٣٩ - چادرها : سروده ها و ترانه ها و فیلم ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/10/blog-post_2854.html
٤٠ - سروده ها و بازگفته هایی ازحقیقت
http://saadatnoury.blogspot.ca/2013/11/blog-post_9210.html
٤١ - چتر: در زنجیری از نوشته ها و ترانه ها و سروده ها
٤٢ - خود ساخته و خود ساختگی: در زنجیری از نوشتارها و گفتارها و سروده ها
٤٣ - مجموعه ی یاد نامه ها
٤٤ - نوشتاری پیرامون زندگی و سروده های پورسینا فیلسوف و پزشک نامدار ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.com/2019/02/blog-post_7.html
٤۵ - چالوس نامه
٤٦ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثاردکتر عارف پژمان شاعر مهاجرافغان
٤٧ - مبارزین افغانی: زنان و مردان نامور سراینده (به زبان انگلیسی)
The Afghan Challengers: Famous Female & Male Poets
٤٨ - خورشید: در برخی از نوشته ها و ترانه ها و سروده ها/ انگلیسی و فارسی
۴۹ - برخی دانستنی ها درباره ی فرمانروای جنگل: شیر
۵۰ - پنج مورخ معروف معاصر( به زبان انگلیسی)
The Famous Five Historians of Today
۵۱ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار دکتر شیرین امیر معظمی ( به زبان انگلیسی)
A Short Note on Dr Schirin Amir Moazami, Professor in the Institute of Islamic Studies
۵۲ - سقلمه نامه
۵٣ - نیشگون نامه
۵٤ - یادداشتی پیرامون غزل "چرا رفتی" سروده ی زنده یاد سیمین بهبهانی/ انگلیسی و فارسی
۵۵- بهمن نامه 
۵٦ - یادداشتی درباره ی" باران بانو" : خواننده ایرانی موسیقی پاپ
۵٧ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی اقدامات فردريک دوم امپراتوراروپایی در سده ‌های میانه
۵۸ - زیباترین زنان ایران
The Most Beautiful Iranian Women
۵٩ - یادداشت هایی پیرامون واژه ی گل افشان
٦٠ - یادداشت ها و سروده هایی پیرامون "نرد" و "تخته نرد"
٦١ - شتاب نامه
  ٦٢ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "دکتر آتول گوانده" جراح و روزنامه نگار آمریکائی
٦٣ - یادداشت هایی درباره ی میکا زیبانژاد بازیکن هاکی روی یخ
٦٤ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "منى الطحاوي" نویسنده ی مصری / به زبان انگلیسی
٦۵ - خراب نامه : برخی نوشتارها و سروده ها و ... پیرامون "خراب"
٦٦ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و نظریات سامانتا پاور نماینده ی آمریکا در سازمان ملل متحد
٦٧ - پلنگ نامه
۶۸ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "کریس هه جز" روزنامه نگار مشهور آمریکائی
۶۹ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و فعالیت های "گرترود بل": مامور سیاسی، باستان شناس و جاسوسه ی مشهور انگلیسی
۷۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات سیماغیاثی مشهوربه "سیما کِنِدی" نخستین نماینده ی ایرانی تبار مجلس عوام بریتانیا
۷١ - عینک نامه
۷۲ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و فعالیت های علمی دکتر ناتالی بوتوگا متخصص قلب و عروق/ به زبان انگلیسی
۷۳ -  یادداشت هایی پیرامون زندگی و فعالیت های علمی داروساز پاملا ارفالی/ به زبان انگلیسی
۷۴ - نوشتاری پیرامون هواشناسی و هواشناسان (لوری گراهام و دیگران)/ انگلیسی و فارسی
و همچنین
۷۵ - قلندر و قلندری
۷۶ - بازگفته هایی درباره ی سیاست/ انگلیسی و فارسی
۷۷ - ترانه ی "زغالچی" و یادداشت هایی درباره ی قلیان
۷۸ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی اقدامات کریم حکیمی: مبتکر و بازرگان ایرانی ساکن کانادا
۷۹ - زندگی و برخی آثار دکتر "جردن پترسون" پژوهشگر و استاد روان‌شناسی بالینی دانشگاه تورنتوی کانادا
۸۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات امیر الله وردی رییس گروه عملیاتی شرکت مگت
۸۱ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار فرید زکریا: تحلیل گر مسائل سیاست خارجی آمریکا و مجری برنامه های تلویزیونی
۸۲ - رؤیا نامه
۸۳ - یادداشت ها و سروده هایی پیرامون مهاجران آواره/ انگلیسی و فارسی
۸۴ - یادداشت ها و سروده ها و ترانه یی درباره ی طبیعت
۸۵ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات رئیس جوزف رهبر یکی از قبایل سرخ پوست آمریکا
۸۶ - باغ نامه
۸۷ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "وید دیویس" نویسنده، فیلمساز، و پژوهشگر کانادایی
۸۸ - یادداشتی پیرامون "خواب و رویای محال" / انگلیسی و فارسی
۸۹ - یادداشت 
۹۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات "جاستین ترودو": رهبر حزب لیبرال و نخست وزیر برگزیده ی کانادا
۹۱ - لبخند : در زنجیری از یادداشت ها و سروده ها
۹۲ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و برخی نظریات رونا آمبروز رهبر موقت حزب محافظه کار کانادا
۹۳ - یادداشتی پیرامون زندگی و آثار زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی
۹۴ -  About the Beautiful Day of June 14  
۹۵ - نوشتاری پیرامون زندگی و آثار عباس و پیام اخوان 
۹٦ - خر نامه
۹۷ - دونالد رامسفلد و برخی نظریات او درباره ی ایران
۹۸ - یادداشت پزشکی: نقش "فیل" در درمان برخی بیماری های انسان
۹۹ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار ژنرال سرپرسی سایکس پژوهشگر بریتانیایی تاریخ و جغرافیای ایران
۱۰۰ - دروغ و حقایقی درباره ی دروغگویی
۱۰١ - حسن وثوق (وثوق‌الدوله): در صحنه ی  زندگی و سیاست پیشگی و سرایندگی
۱۰۲ - آخوندک نامه
۱۰۳ - بیست و پنج دانستنی مهم درباره ی جنگ و نبرد
۱۰۴ - زندگی و آثار دکتر ساناز فتوحی: پژوهشگر و نویسنده
۱۰۵ - آزیتا راجی دیپلمات و اقتصاد دان ایرانی تبار: سفیر ایالات متحده در سوئد
۱۰۶ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار جیمز فالو نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی
۱۰۷ - دروغ نامه
۱۰۸ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار گری اسنایدر سراینده و نویسنده ی آمریکایی و استاد دانشگاه کالیفرنیا
۱۰۹ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار سانتا ترزا (تریسای مقدس) : نویسنده، سراینده و راهبه ی مشهور اسپانیایی
۱۱۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار مارگارت مک ‌میلان پژوهشگر مشهور کانادا در رشته ی "تاریخ"
  ۱۱۱ -  زندگی و آثار پل ماسون روزنامه نگار بریتانیایی و مولف کتاب مشهور "پس از کاپیتالیسم"
۱۱۲ - "زنان" از دیدگاه سراینده ی نامدار ایران مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مشهور به "مولوی" و "رومی"
۱۱۳ - یادداشت هایی پیرامون عدد سیزده
۱۱۴ - فردوسی توسی و"زن ستائی" ها و "زن ستیزی" های او
۱۱۵ - مصرف مشروبات الکلی در دنیا و ایران
۱۱۶ - اخگر نامه
۱۱۷ - معرفی کتاب‌ جنبش وطن ‌پرستان اصفهان و بختیاری‌ (تاریخ مشروطه ایران)
۱۱۸ - آتش نامه
۱۱۹ - تاریخ احزاب سیاسی آمریکا و اشاراتی به "حزب آمریکایی" در قرن نوزدهم
۱۲۰ - پیرامون رفراندم اخیر بریتانیا در مورد خروج از اتحادیه ی اروپا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/06/blog-post_26.html
۱۲۱ - یادداشت هایی پیرامون عدد ۱۲ : دوازده نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post.html
۱۲۲ - زندگی و آثار والت دیزنی: نوآور در طراحی پارک تفریحی، صدا پیشه و هنرمند مشهور آمریکائی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_3.html
۱۲۳ - یادداشت هایی پیرامون جزایر گالاپاگوس
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_15.html
۱۲۴ - نوشتاری پیرامون صدا ها و تپش قلب
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_21.html
۱۲۵ - همگونی ها و ناهمگونی های زندگی "ترامپ" و "پوتین"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_31.html
۱۲۶ - همگونی ها و ناهمگونی های زندگی  "هیلاری کلینتون" و " دونالد ترامپ"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post.html
۱۲۷ - آشنایی با "نگین فرساد" هنرمند و نویسنده ی ایرانی تبار آمریکایی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post_9.html
۱۲۸ - چشمه های دیدنی ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post_23.html
۱۲۹ - یادداشت هایی پیرامون خواب آلودگی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post_30.html
۱۳۰ - از جاده ی قدیم ابریشم تا جاده ی جدید آن
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/09/blog-post_9.html
۱۳۱ - نگاهی به برخی از کافه های نامی و قدیمی تهران
 ۱۳۲ - نگاهی به چند بندر نامی و قدیمی ایران
۱۳۳ - نگاهی به برخی از مدارس نامی و قدیمی تهران
۱۳۴ - "دست بوس" نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post.html
۱۳۵ - یادداشت هایی پیرامون جشن مهرگان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_3.html
۱۳۶ - نگاهی به برخی از مدارس نامی و قدیمی ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_5.html
۱۳۷ - انسان نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_10.html
۱۳۸ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "الکسی توکویل" متفکر قرن نوزدهم فرانسه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_15.html
۱۳۹ - مراسم شام "بنیاد آلفرد اسمیت" و شوخی ‌های ترامپ و کلینتون
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_21.html
۱۴۰ - شروین نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_23.html
۱۴۱ - یادداشتی پیرامون وجه تسمیه ی کالیفرنیا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/10/blog-post_25.html
۱۴۲ - "دونالد ترامپ" و یهودی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post.html
۱۴۳ - رمز پیروزی "ترامپ": آمریکایی ها چهره های تلویزیونی را بیشتر می پسندند
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_9.html
۱۴۴ - تاثیر انتخاب دونالد ترامپ بر اوضاع امریکا، فضای اقتصاد جهان، منطقه و ایران در سال ‌های آینده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_12.html
۱۴۵ - دونالد ترامپ و انگلیسی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_13.html
۱۴۶ - دونالد ترامپ و چینی ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_15.html
۱۴۷ - دونالد ترامپ و مسلمان ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_19.html
۱۴۸ - یادداشت هایی پیرامون " میانسالی "
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/11/blog-post_25.html
۱۴۹ - پیرامون انواع گوناگون "جان" در نام برخی از شهرها و روستاهای ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/12/blog-post_9.html
۱۵۰ - یادداشتی پیرامون درشکه و تاریخچه ی درشکه سواری در ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/12/blog-post_18.html
۱۵۱ - شناخت ۳۰ مرکز آموزشی " ميلياردرساز" در گوشه و کنار جهان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/12/blog-post_24.html
۱۵۲ - گزارش مجله ی نشنال جئوگرافيك پیرامون " ایران" به عنوان " نخستین ابر قدرت جهان " در دوران باستان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/12/blog-post_26.html
۱۵۳ - نوشته ها و سروده هایی درباره ی ستاره ی شباهنگ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/01/blog-post_10.html

۱۵۴ - تغییرات جدید و قابل توجه در هیئت دولت کانادا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/01/blog-post_98.html

۱۵۵ - یادداشت هایی پیرامون "حافظه ‌ی تاریخی"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/01/blog-post_15.html
۱۵۶ - نظریاتی پیرامون افول و نزول و سقوط آمریکا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/01/blog-post_31.html

۱۵۷ - رازهای طبیعت در زنجیری از سروده ها و نوشته ها و ترانه ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2017/02/blog-post.html

۱۵۸ - یادداشتی پیرامون انواع دموکراسی های جهان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_4.html

۱۵۹ - آلاکلنگ نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_9.html

۱۶۰ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار علی‌اکبر سعیدی سیرجانی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_16.html
۱۶۱ - الم شنگه نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_20.html

۱۶۲ - خشتک نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_3.html

۱۶۳ - یادداشتی در مورد روسای مجلس در تاریخ ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_5.html

۱۶۴ - پشیزنامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_14.html

۱۶۵ - یادداشتی پیرامون نوروز به زبان انگلیسی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/happy-moments-of-iranian-new-year-know.html
۱۶۶ - قاراشمیش نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_20.html

۱۶۷ - - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار دکتر بهمن مقصودلو
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_22.html

۱۶۸ - پژوهشی پیرامون واژه ی " ترامپ " و واژه های همسنگ و هماهنگ آن
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post_26.html

۱۶۹ - متلک نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_3.html

۱۷۰ - پیوند و جدایی دین و سیاست در تاریخ سیاسی ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_7.html

۱۷۱ - پیاله نامه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_10.html

۱۷۲ - نگاهی به کتاب "آمریکا در جنگ با خویش" و اشاراتی به سیاست های ترامپ
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/04/blog-post_18.html

۱۷۳ - پیگیری رسوایی کار " ژنرال مایکل فلین"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/05/blog-post.html

۱۷۴ - پرنس فیلیپ: زندگی و لودگی و سفر های او به ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/05/blog-post_7.html
۱۷۵ - یادداشتی پیرامون برخی گروه های مشهور "تجدد گریز" در ایران و جهان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/05/blog-post_26.html
۱۷۶ - برخی از " تخت" های مشهور در سرزمین ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/06/blog-post.html

۱۷۷ - زنجیرنامه ی مردم آزاری
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/06/blog-post_9.html

۱۷۸ - ماجرای شمشیرهای نادرشاه افشار در داخل و خارج از ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/06/blog-post_13.html

۹ ۱۷ - یادداشت هایی پیرامون "فاشیسم" و تازه ترین نوع آن
۱۸۰ - چرآ "آریانا" نام میانی دختر ترامپ است؟
۱۸۱ - " کامرون ": در زنجیری از نوشتارها و سروده ها
۱۸۲ - بهترین کشورها برای زندگی در دوران کهولت و پیری
۱۸۳ - " ایدن ": در زنجیری از نوشتارها و سروده ها
۱۸۴ - کاخ سفیدی که تازگی ها  آدم ها در آن مدام می آیند و می روند
۱۸۵ - ده (۱۰) ستیزه جوی کاخ سفید ترامپ
۱۸۶ - ماکان دل ‌رحیم (ایرانی): معاون مشاور حقوقی در کابینه ی دونالد ترامپ
۱۸۷ - رئیس جمهورهای دروغگوی آمریکا
۱۸۸ - " فوکس" رهبر سابق مکزیک و انتقادات و یورش های لفظی او به " ترامپ"
۱۸۹ - ده (۱۰) بانوی پر رفت و آمد در کاخ سفید ترامپ
۱۹۰ - کره ی شمالی و جزیره ی گوام و ترامپ
۱۹۱ - نزاع خونین سفید برترپنداران و مخالفان نژادپرستی در شهر شارلوتزویل آمریکا
۱۹۲ - "سنجاب نامه" و نگاهی به سنجاب های ایران و جهان
۱۹۳ - احتمال کودتای نظامی در آمریکا
۱۹۴ - ده (۱۰) ویژگی " استیو بنن" مشاور ارشد کاخ سفید ترامپ
۱۹۵ -  اندوهی تازه برای نسل ارحام صدر و نورمن ویزدم و جری لوئیس
۱۹۶ - ده (۱۰) منتقد سیاست های کاخ سفید ترامپ
۱۹۷ - اظهارات ده (۱۰) مخالف سخنان ترامپ در سازمان ملل متحد
۱۹۸ - ده (۱۰) هنرمند مخالف اقدامات کاخ سفید ترامپ
۱۹۹- برخی آگاهی ها در مورد بانو "پایت": جدید ترین فرماندار کل کانادا
۲۰۰ - ده (۱۰) گریزنده از کاخ سفید ترامپ 
۲۱۱ - ده (۱۰) بانوی ناهماهنگ با عملیات کاخ سفید ترامپ
۲۱۲ - مجموعه ی "ترامپ" و "ده تایی های کاخ سفید ترامپ"
۲۱۳ - نگاهی به دژ و شهر باستانی "ماچو پیچو" 
۲۱۴ - ده (۱۰) کار ناشایست جنسی از "دونالد ترامپ"
۲۱۵ - هویج نامه
۲۱۶ - ده (۱۰) گزارش در مورد طرح استیضاح و برکناری ترامپ
۲۱۷ - ده (۱۰) گزارش خواندنی در مورد رضا صراف مشهور به رضا ضراب
۲۱۸ - ده (۱۰) دانستنی در مورد آزار جنسی در آمریکا و ایران
 ۲۱۹ - سروده های تاریخی برخی از حکومت رانان ایران و جهان
۲۲۰ - مناطق پرورش شتر در ایران و فهرست کشورهای صادرکننده ی شتر به ایران
۲۲۱ - ده (۱۰) دانستنی درباره ی بوریس جانسون وزیر خارجه ی انگلیس
۲۲۲ - "پیری" و راه های مبارزه با آن
۲۲۳ - زنی که تبعه ی هیچ کشوری نیست
۲۲۴ - مفهوم اسم اعظم
۲۲۵ - ده (۱۰) نصرت الله دست اندرکار در عرصه ی سیاست و هنر ایران
۲۲۶ - ده (۱۰) " ملکی" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۲۷ - فیل نامه
۲۲۸ - سناتور آمریکایی با نام خانوادگی "دوربین" چه می گوید؟
 ۲۲۹ - ده (۱۰) " جهانشاه" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۳۰ - نظریاتی پیرامون دنیا و کنترل آن
۲۳۱ - آشنایی با کتاب هایی که مورد توجه مراکز خبری و سیاسی دنیاست
۲۳۸ - ده (۱۰) " فریدون " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۳۹ - ده (۱۰) " منوچهر " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲٤٠ - فولاد و تولید و تجارت آن
۲۴۱ - ده (۱۰) " حسن " در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۴۲ - ده (۱۰) " هم دوره ی من" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۴۳ - " سیمرغ ": مشهورترین پرنده ی افسانه ای ایران
۲۴۴ - چمروش: پرنده ی افسانه ای ایران
۲۴۵ - افسانه ی عنقا (قُقنوس)
 ۲۴۶ -  ده (۱۰) "صادق" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۴۷ - مجموعه ی "ده تایی" نام ها در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
 ۲۴۸ - جشن نوروز و بستگی آن با چهره‌ های افسانه ای ایران
۲۴۹ - مجموعه ی  موجودات افسانه ای ایران
۲۵۰ - ده (۱۰) " گوهر" خانم در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۵۱ - "هیرکانی" : نام ساختگی برای جنگل های شمال ایران
۲۵۲ - ده (۱۰) " اشرف" خانم در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۵۳ - اینترستیتیوم: اندام جدید در بدن انسان
۲۵۴ - افسانه ی هما: پرنده خوشبختی یا مرغ همای سعادت
۲۵۵ - ده (۱۰) "سعادت" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۵۶ - افسانه ی رستم جهان پهلوان: مشهورترین چهرهٔ افسانه ای ایران
۲۵۷ -نیم قرن پس از سال پر از هیاهو و آشوب ۶۸ میلادی/ ۴۷ خورشیدی
۲۵۸ - "آتش و خشم" در نوشتارها و در ادبیات فارسی
۲۵۹ - ده (۱۰) " ملانیا" ی مشهور در آنجا و اینجای جهان
۲۶۰ - افسانه ی "ضَحاک مار دوش" یا " اژدها "
۲۶۱ - مجموعه ی واژه های ایرانی در فرهنگ جهانی
۲۶۲ - "کورس" در ایران و جهان 
۲۶۳ - عبدالحسین سرداری دیپلمات نامدار ایران
۲۶۴ - نوشتارها و گفتارهایی پیرامون ازدواج
۲۶۵ - اشاراتی به واژه ی " سنگاپور"
۲۶۶ - ده (۱۰) " شهریار" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۶۷ - نوشتارها و سروده هایی پیرامون " آغوش"
۲۶۸ - ده (۱۰) " شیرین" در عرصه ی سیاست و دانش و هنر ایران
۲۶۹- شناسایی چند اختلال مهم روانی
۲۷۰ - افسانه ی خاله سوسکه و آقا موشه
۲۷۱ - نگاهی به واژه های " کمبوجیه" و " کامبوج"
۲۷۲ - افسانه ی کوه قاف، منزلگاه ایزد مهر و جايگاه سيمرغ
۲۷۳ - جهان و مسئله ی تجارت اسلحه
۲۷۴ - کشور کرواسی (کروشیا) و ریشه‌ ی پارسی باستانی نام آن‌
۲۷۵ - واژه ی " قَمَر" از دیدگاه های گوناگون
۲۷۶ - ازغارهای آبی ایران تا غار آبی تام لوآنگ در تایلند
۲۷۷ - نکاتی در مورد واژه ی "خاکی" 
۲۷۸ - افسانه ی نسناس یا نوعی میمون آدم ‌نما
۲۷۹ - پای افزارها در فرهنگ ایران و برخی دیگر از فرهنگ های جهان
۲۸۰ - یادداشتی پیرامون  واژه ی "بازار"
۲۸١ - افسانه‌ی پَری، آفریده ای بالدار، بسیار زیبا و فرشته رخسار
۲۸۲  - واژه ی پردیس
 ۳ ۲۸- واژه های " ژاله " و " ژیلا " در ایران و جهان
۲۸۴ - «برایان هوک» و گروه «اقدام در مورد ایران»
۲۸۵ - سفر در امریکا با رقص و آواز
۲۸۶ - یادداشتی در مورد زندگی و درگذشت سناتور جان مک‌کین
۲۸۷ - پژوهشی پیرامون واژه ی " کیمیا "
۲۸۸ - نگاهی به منطقه ی خسروشاه در آذربایجان شرقی و برخی از نامداران آن
۲۸۹ - نگاهی به معادل فارسی دو واژه ی پزشکی مشابه در زبان انگلیسی
۲۹۰ - واژه ی فارسی " مهرگان "  در برخی از فرهنگ های جهان
۲۹۱ - جشن شادی بخش مهرگان/ به زبان انگلیسی
۲۹۲ - از عَوام ‌فریبی یا دماگوژی تا عَوام‌ گرایی یا پوپولیسم
۲۹۳ - دیوار های مشهور جهان
۲۹۴ - برج های مشهور جهان
۲۹۵ - کانال\های مشهور جهان
۲۹۶ - پل های مشهور جهان
۲۹۷ - کتابخانه های مشهور جهان
۲۹۸ - کاخ های مشهور جهان
۲۹۹ - فانوس های دریایی یا خَشاب های مشهور جهان
۳۰۰ - باغ  های گل‌ و گیاه و میوه یا بوستان های مشهور جهان
 ۳۰۱ - ده (۱۰) "جرد" فعال در سیاست گذاری آمریکا
۳۰۲ - مجموعه ی ده تایی های گوناگون
۳۰۳ - ده (۱۰) "والِریَن" در عرصه ی تاریخ و سیاست و دانش و هنر
۳۰۴ - پارک های مشهور جهان
۳۰۵ - نکاتی در مورد "زنبور" و انواع "خطرناک" آن
۳۰۶ - آگاهی هایی درباره ی "ملخ" و مهاجرت ها و حملات آن
۷ ۳۰ - نکاتی در زمینه ی واژه های پدر، مادر، برادر و دختر
۸ ۳۰ - نگاهی به " لهستان" و روابط تاريخي آن با " ایران"
۳۰۹ - نگاهی به "مَجارستان" و روابط تاريخي آن با ایران
 ۳۱۰ - نگاهی به "مصر" و روابط تاريخي آن با ایران
۳۱۱ - پژوهشی پیرامون واژه ی سیلو
۳۱۲ - تفاوت "روزهای یادبود" در ماه های مه و نوامبر
۳۱۳ - واژه ی فارسی " اسفناج " در برخی از فرهنگ های جهان
۳۱۴ -  ارادت های شاعرانه
۳۱۵ - زندگی و فعالیت های "ادی سووی" بنیانگذار " اقامتگاه کهنسالان " در کانادا 
۳۱۶ - تشابه حرف های دوران کنفرانس گوادلوپ با شعار های کنونی امریکا و ایران
۳۱۷ - ثبت جهانی جنگل های شمال ایران در یونسکو با نام ساختگی جنگل‌های هیرکانی
۳۱۸ - مجادله ی لفظی بین سفیر بریتانیا در واشنگتن و دونالد ترامپ
۳۱۹ - منافع  سیاسی و اقتصادی انگلیس در ایران
۳٢٠ - واژه ی فارسی " ستاره " در برخی از فرهنگ های جهان
۳۲۱ - یادداشتی در مورد " کلاه" و انواع مشهور آن 
۳۲۲ - نکاتی  پیرامون نقش غذا در چگونگی آمیزش جنسی
تاریخچه ی "شراب ایران" و اشاراتی به "مالیات بر شراب" در برخی نقاط جهان
نکاتی پیرامون سماع و رقص سماع
زیستگاه پیشین: بین امیریه و خانی آباد در خیابان مولوی
واژه ی فارسی " آسمان  " در برخی از فرهنگ های جهان
۳۲۷ - پسته کاران معروف ایران
۳۲۸ - نکاتی پیرامون واژه ی فارسی "پسته"
۳۲۹ - مجموعه ی یادداشت هایی در زمینه ی استیضاح از ترامپ
۳۳۰ - بازگفته ها و سروده هایی ازحقیقت
۳۳۱ - اظهارات تایلر سفیر موقت آمریکا در اوکراین و قضیه ی استیضاح ازترامپ
۳۳٢  -  ملکه های نامدار ایران
۳۳۳  - اخبار و گزارشات ایران: اعتراض مردم به گرانی بنزین، و
 واکنش دولت های ایران و جهان در برابر آن
۳۳۴ - گل نامه
۳۳۵ - داستان جمعه ی سیزدهم
۳۳٦ - گفته ها و نکته هایی پیرامون شایستگی " زن " 
۳۳۷ - جشن یلدا خجسته باد 
۳۳۸ - یادداشتی پیرامون خود بینی و خود خواهی
۳۳٩ - دانستنی هایی در مورد کرونا ویروس
۳۴۰ - گسترش ابتلا و تلفات حاصله از ویروس کرونا در ایران
۳۴۱ - تلاش برای تهیه ی واکسن کرونا در ایران و جهان
۳۴۲ - اگر می خواهید "کرونا" نگیرید به دشت لوت ایران بروید
۳۴۳ - نکاتی پیرامون داروها و مواد و ابزار مورد استفاده در درمان بیماری کرونا
۳۴۴ - آ یا فکر میکردید روس و انگلیس و آمریکا جداگانه بیمار و در جنگ با کرونا درگیر شوند!
۳۴۵ - کرونا در ایران و جهان
۳۴۶  گروه بندی کشور های جهان از نظر بیماری کرونا
۳۴۷  تشکیلاتی که برای شناخت بیشتر و مهار سریع تر "کرونا" تلاشی فزاینده دارند
۳۴۸ - عوارض ناهنجار خانه نشینی اجباری به خاطر دوری از خطر ابتلا به کرونا
۳۴۹ -   پیرامون پیدایش و گسترش یک بیماری مرگبار همه گیر در فاصله ی هر یکصد سال در ایران و جهان
 ۳۵۰ - جون آلمیدا ویروس‌ شناس اسکاتلندی نخستین کاشف و پژوهشگر ویروس کرونا
۳۵۱ - سکوت و سکون
۳۵۲ - از موی سر مدل کرنلی تا مدل ناخواسته و شگفت انگیز کرونایی
۳۵۳ - گزارشات و اخبار خوش در مورد کنترل و مهار بیماری کرونا
۳۵۴ - نبرد لفظی بین "جرج د بلیو بوش" و"دونالد ترامپ" در مورد چگونگی مقابله با بحران ها
۳۵۵ - کوشش های خستگی ناپذیر پژوهشگران برای تهیه ی واکسن ضد کرونا
۳۵۶ - فعالیت و تقلا برای ساخت واکسن کرونا 
یادداشت ها و سروده های پایانی
===================